Onderzoek en meldingen Zffuws-Vlaandfrfn Wim Bouwens overleden Op 16 juni 2010 overleed Wim Bouwens, als AWN- veteraan ook een zeer gewaardeerd vrijwilliger bij het werkveld archeologie van de SCEZ. Hoewel zijn gezondheid de laatste jaren slecht was, mede als gevolg van een herseninfarct, kwam zijn overlijden (als gevolg van een hartaanval) toch onverwacht. Wim werd 69 jaar. Wim Bouwens was actief bij zeer uiteenlopende aspecten van de archeologie in onze provincie. Hij nam tientallen jaren deel aan allerlei veldwerk, aan het bewerken van vondstmateriaal, maar ook aan de ordening van veldtekeningen en dergelijke. De SCEZ en met name de medewerkers archeologie denken met veel waardering terug aan hun aimabele, bescheiden en werkzame collega Wim Bouwens. Restanten visbrug Hulst Op 16 juni verrichtte de SCEZ archeologische waarnemingen te Hulst, nadat de heer W. Wullaert van de gemeente Hulst melding deed van fundamenten in een kabelsleuf bij de Vismarkt. Na gesprekken met plaatselijke amateurarcheologen en -historici en eigen (bureau)- onderzoek bleek het te gaan om de restanten van de zogenaamde visbrug uit de periode twaalfde-zestiende eeuw. Voor deze brug, die zich bevond tussen de huidige Overdamstraat en Steenstraat in de middeleeuwse haven, gold al een hoge archeologische verwachting. In de sleuf waren een groot stuk van een boog zichtbaar, gemetseld met rode bakstenen, een bakstenen funderings- blok en een stuk van een natuurstenen (zandstenen) bekleding van de brug. In het profiel van het zuidelijke deel van de kabelsleuf was een aantal lagen bakstenen zichtbaar. Dit zal een restant zijn van het 'wegdek' van de brug. De bakstenen van de boog hadden het formaat 16,5 x x 3,5 centimeter en waren gemetseld met kalk- mortel. Ongetwijfeld was dit een boog tussen twee pijlers van de brug. Er zullen er zeker nog meer aanwezig zijn. De boog bestond uit drie rijen verticaal op elkaar gemetselde stenen en was minimaal drie meter breed. De top van de boog bevond zich op 0,85 meter beneden straatniveau. De brug is minimaal 16 meter lang geweest (dit was de zichtbare lengte) en had een oriëntatie die licht afweek van de huidige lengterichting van de straat. Deze is noordwest-zuidoost; die van de brug iets meer westnoordwest-oostzuidoost. Boog van de visbrug in Hulst. Romeins bronzen scharnier in de vorm van een leeuwenkop uit Aardenburg. Onderzoek Romeins Aardenburg toch van start Omdat de grootschalige opgravingen vanaf 1955 in Aardenburg nooit tot een volledige uitwerking zijn gekomen, heeft onderzoek en publicatie hiervan voor de Provincie Zeeland hoge prioriteit (zie Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland, POAZ). In 2009 is door de SCEZ, in samenwerking met Hazenberg Archeologie uit Leiden en de Universiteit Gent, een groot onderzoeksplan voor totale uitwerking ingediend voor subsidiëring door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO. Deze aanvraag in het kader van het landelijke project voor de uitwerking van belangrijk achterstallig onderzoek in Nederland, project Odyssee, werd niet toegekend. Voorjaar 2010 volgde in de tweede ronde van Odyssee opnieuw een subsidieaanvraag, ditmaal voor een kleiner onderzoeksplan, en deze is in juli wel gehonoreerd. Naast bijdragen van SCEZ en NWO heeft de Provincie Zeeland met€110.000 het grootste aandeel in de financiering. Speerpunt in het onderzoek is de analyse van de opgegraven sporen in samenhang met enkele goed dateerbare vondstgroepen, zoals de munten en metaal vondsten, het versierde luxe aardewerk 'terra sigillata' en pottenbakkersstempels op dit aardewerk. Op die manier verkrijgen we meer inzicht in structuur, ontwikkeling, karakter en functie van Romeins Aardenburg. Dit onderzoek en de publicatie ervan in een rapport moet de basis vormen voor definitieve wetenschappelijke uitwerking. Een team van Hazenberg Archeologie en SCEZ voert, met begeleiding van de Universiteit Gent, de werkzaamheden uit vanaf september 2010. Het project moet eind 2011 afgerond zijn. Inmiddels zijn al alle opgravingstekeningen van Aardenburg voor dit project gescand en digitaal beschikbaar. De resultaten van het onderzoek zullen tussentijds en na afloop van het project eveneens beschikbaar komen voor het publiek, onder andere voor de bewoners van Sluis. Zo zijn enkele tijdelijke en permanente tentoonstellingen voorzien en komt er een publieksboek. Ook Zeeuws Erfgoed en de website van de SCEZ zullen informeren over vorderingen en resultaten. Vondstmeldingen en archeologisch spreekuur Melding van archeologische vondsten dient te geschieden bij de SCEZ. Het materiaal wordt wanneer nodig geregi streerd en gedocumenteerd, maar blijft altijd in het bezit van de melder, tenzij deze het zelf wil afstaan. Uw melding van vondst(en) of waarne mingen) kan ook schriftelijk of telefonisch geschieden bij: SCEZ Postbus 49 4330 AA Middelburg T 0118-670870 E j.jongep ier @scez nl Daarnaast houdt de SCEZ op elke eerste dinsdagmiddag van de maand een archeolo gisch spreekuur. U kunt het spreekuur in locatie De Burg Groenmarkt 13 te Middelburg bezoeken om voorwerpen te laten determineren (geld waarde wordt niet getaxeerd), vondstmeldingen te doen, of allerlei vragen op het gebied van de Zeeuwse archeologie voor te leggen. De eerstvolgende archeologische spreekuren vinden plaats op de dinsdagmiddagen 7 september, 5 oktober en 2 december van 15.30 tot 16.30 uur. Dank voor uw medewerking! Zeeuws Erfgoed 23 september 2010/03 ARCHEOLOGIE

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 23