Erfg°ed Allerlei Onderzoekers naar Zeeuwse rederijkerscultuur gezocht PUBLICATIES Bij de geschiedenis van de Zeeuwse literatuur aan het begin van de vroegmoderne tijd zullen velen ongetwijfeld denken aan het standaardwerk van P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende Ondanks de grote hoeveelheid teksten en bronnen die Meertens boven water haalde, is tot op heden nog maar weinig onderzoek verricht naar het rederijkersleven in Zeeland. Meertens zelf kwam niet verder dan een weliswaar uitvoerig, maar verder erg feitelijk overzicht. Momenteel maakt de wetenschappelijke studie van de rederijkers zowel in Nederland als België een opleving door. Niet alleen literatuurhistorici maar ook sociaal historici houden zich met rederijkers bezig. Dat is niet vreemd, want hun literatuur vervulde een belangrijke maatschappelijke functie. Ze was instrument van menings- en opinievorming op het gebied van religie, politiek, huwelijk en gezin. Amsterdam University Press is zelfs gestart met een aparte serie rederijkersstudies, waarin inmiddels vijf titels zijn verschenen. Een daarvan is het in 2009 verschenen Lustige geesten. Rederijkers in de Noordelijke Nederlanden (1480-1650) van Arjan van Dixhoorn, die momenteel als postdoconderzoeker verbonden is aan de Universiteit Gent. Samen met Bart Ramakers, hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, wil hij de geschiedenis van het Zeeuwse rederijkersleven verder in kaart te brengen. Als sociaalhistoricus gaat het Van Dixhoorn vooral om de maatschappelijke betekenis van het Zeeuwse rederijkersleven, terwijl Ramakers als literatuur historicus vooral geïnteresseerd is in de artistieke aspecten van de Zeeuws rederijkersliteratuur. Zo verscheen vorig jaar van zijn hand bij Uitgeverij Bert Bakker List en bedrog, een editie van drie SCEZ kan geen aanvullende informatie verstrekken over de verkoop van verschenen publicaties. Boeken en eenmalige uitgaven Anonymus, The Walcheren Expedition. The Experiences of a British Officer of the 81st. Regt. during the Campaign in the Low Countries of1809, Eyewitness to War series 106 (Milton Keynes: Leonaur, 2008) 153 pag.; tab.; ISBN 978-1-8467-7635-9. Ooggetuigenverslag bestaande uit een veertiental brieven van een Engelse officier (die verder onbekend blijft) die een beeld schetsen van de Engelse rederijkerskluchten, waaronder de klucht Jan Fijnart uit Middelburg. Van Dixhoorn en Ramakers zijn op zoek naar (amateur)onderzoekers die deel willen gaan uitmaken van een onderzoeksteam dat onder hun begeleiding onderdelen van het Zeeuwse rederijkersleven nader gaat onderzoeken. De mogelijkheid bestaat een deelproject uit te voeren als buitenpromovendus. Men verwerkt het onderzoek dan in een proefschrift. De Rijksuniversiteit Groningen faciliteert dergelijke trajecten door middel van vergoedingen voor deelname aan cursussen en congressen en biedt ondersteuning bij de verwerving van subsidies voor de bestrijding van onderzoekskosten. Voor het project als geheel wordt ook gestreefd naar facilitering in de regio. Om belangstellenden een indruk te geven van wat Van Dixhoorn en Ramakers voor ogen staat volgen hier beschrijvingen van twee deelonderzoeken, beide met literatuurhistorische en sociaalhistorische kanten. Job Gommersz (1543-na 1573) uit Nieuwerkerk is een representant van het Zeeuwse rederijkersleven na 1560. Hij heeft een handschrift nagelaten met drie rederijkersspelen en een aantal refreinen waaruit zowel het niveau van zijn kennis als zijn dramatische werk wijze en sporen van het rederijkersleven zelf af te lezen zijn. Het handschrift is nog onuitgegeven. Een door hem nagelaten kalender en een door hem, als secretaris, aangelegd boek met de wetten van het kwartier van Nieuwerkerk verschaffen verder inzicht in zijn omgeving, zijn leven, zijn familie en vrienden, en zijn denken. Een editie en studie van het handschrift Gommersz en de overige sporen van diens activiteiten kunnen een unieke inkijk opleveren in de leef- en denk-wereld van een zestiende-eeuwse ontwikkelde dorpsbewoner. Het rekeningboek (1590-1795) en de wedstrijdboeken (1680-1795) met gedichten geschreven voor de interne competitie van de rederijkerskamer Missus Scholieren bieden een unieke inkijk (over een periode van twee eeuwen) in het rederijkersleven van de stad Veere. Het rekeningboek bevat de uitgaven en inkomsten voor de interne bijeenkomsten, wat het mogelijk maakt de wekelijkse praktijk van het rederijkersleven van jaar tot jaar te volgen. Bovendien bevat het rekeningboek enkele werken van rederijkers, zoals een elegie op Adriaen Valerius, een van de belangrijkste leden uit het begin van de zeventiende eeuw, waardoor het mogelijk is de ideologie en literai re traditie van de Veerse rederijkers te bestuderen. De wedstrijdboeken stellen ons in staat na te gaan hoe de feestelijke welsprekenheidscultuur in Veere zich formeel en inhoudelijk tussen 1680 tot 1795 ontwikkelde. Wie geïnteresseerd is om deel te nemen aan het project kan contact opnemen met Arjan van Dixhoorn (arjan.van.dixhoorn@telenet.be) of Bart Ramakers (b. a. m. ramakers @rug. nl). invasie op Walcheren van 27 juli tot 8 september 1809. Atlas Sas van Gent, 1563-2008: quick scan van veranderingen in de stedelijke structuur (Amsterdam: Must Stedebouw, 2009) 76 pag.; ill., krt. Deze atlas is een cartografische, historische quickscan. De Heemkundige Kring Sas van Gent heeft kaartmateriaal ter beschikking gesteld en tekst geleverd. De atlas geeft in negen tijdvakken van 1563 t/m 2008 een beeld van de verandering van de stedelijke structuur, waarin vooral de aanleg van het kanaal diepe sporen heeft getrokken. Cees van den Bovenkamp, Uitgebeeld verleden van Hansweert en Schore. ISBN: 978-90-812521-5-7. Fotoboek met beschrijvingen van niet eerder gepubliceerd materiaal. Het voormalige Hansweert-Oost komt ruim aan bod. Schore: o.a. een klassenfoto met Jo de Roo, smid Sanderse, het gezin Joosse en oorlogsbeelden. Hansweert: bakker Vermeulen, veel verenigingsfoto's, lijst met alle pastoors en alle dominees van weleer. Beide dorpen: veel schoolfoto's en oude kaarten. Inlichtingen bij de auteur, 0113-501971. Cornelis Dekker en Roland Baetens, Geld in het water. Antwerps en Mechels kapitaal in Zuid-Beveland na de storm vloeden in de 16e eeuw (Hilversum: Verloren, 2010) 336 pag.; ill., krt., tek., tab.; ISBN 978-90-87-04123-6. Deze studie is gewijd aan de stormvloe- den in de zestiende eeuw en de gevolgen daarvan voor bewoners en bestuurders van Zuid-Bevevland. In de elf hoofd stukken worden stormvloeden, herbedijkingen, grondbezit en het einde van Reimerswaal behandeld. Met bronnen- en literatuurlijst, index en toelichting op de auteur. R.M. van Dierendonck, 'The Early Medieval Circular Fortresses in the Province of Zeeland, The Netherlands: Ten Years After' geeft een overzicht van de huidige stand van zaken van onze kennis van de Zeeuwse ringwal- burgen. De bijdrage is opgenomen in: M. Segschneider (Hrsg.), Ringwalle und verwandte Strukturen des ersten Jahrtausends rund um Nord- und Ostsee, (Neumünster, 2009), 249-274. Zeeuws Erfgoed 27 september 2010/03 Erfgoed ALLERLEI

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 27