deel met de galerij met laureaten van 'Middelburg' en een afsluitend hoofd stuk over de Roosevelt Stichting en het Roosevelt Study Center in Middelburg. Deze uitgave verscheen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Roosevelt Stichting (1984-2009) en is niet in de handel. Voorzien van een linnen bladwijzer en bibliografie. Peter Sijnke (red.), Middelburg 17 mei 1940: het vergeten bombardement (Vlissingen: Den Boer/de Ruiter, 2010) 220 pag.; ill., foto's, krt., tek.; ISBN 978-90-79-87522-1. Peter Sijnke, Tobias van Gent, Victor Laurentius, Koos Bosma en Anneke van Waarden Koets schreven de elf hoofdstukken die het boek omvat. Deze behandelen onder meer de aanloop naar de oorlog en de rol die Walcheren daarin zou gaan spelen, de aanval op de stad bezien vanuit alle partijen en ooggetuigen en de wederopbouw. Achterin zijn tekeningen van Wim Abeleven opgenomen evenals een notenlijst, bronnen en literatuurlijst. Peter Sijnke en Tobias van Gent (samenst.), Stadswandeling vergeten bombardement" (Middelburg: de Drvkkery, 2010) 62 pag.; ill., foto's, tek. Voor wie het standaardwerk over het bombardement te zware kost vindt, biedt deze stadswandeling niet alleen een wandelroute langs de getroffen gedeelten van de stad, maar ook beknopt de geschiedenis van het bombardement op de stad in mei 1940. Bevat tevens tekeningen van de Middelburgse kunstenaar Louis Heymans. Koert Stavenuiter (tek.), John Brosens (tekst) en Remco de Korte (concept en eindred.), Schatverhalen van Walcheren (Oude Tonge: eeZee Media/Onwijs, 2009) 44 pag. Schatverhalen is een educatief programma van alle musea op Walcheren. In de map zitten twaalf stripverhalen die alle in een verschillende periode in de Walcherse geschiedenis spelen. Elke periode staat voor een deel van de collectie van een van de musea. Wietse Veenstra, Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deel VII. Zeeland 1573 1795) RGP. Kleine serie 110 (Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2009) 309 pag.; ill., foto's, tab.; ISBN 978-90-5216-168-6. Het zevende en laatste deel in een reeks waarin de gewestelijke financiën van de Republiek worden behandeld. Veenstra start met een inleiding over het financiële bestel van Zeeland, waarna een hoofdstuk volgt over de inkomsten en uitgaven van de provincie. Vervolgens komen de middelen, de generale lasten en de provinciale lasten aan bod. Het geheel wordt afgesloten met een lijst van grafieken, tabellen, gebruikte afkortingen en geraadpleegde archieven en literatuur alsmede een index. Handboek voor wat betreft de provinciale financiën in de tijd van de Republiek met veel cijfermatig materiaal in tabelvorm. L. Vogelaar, 't Gebruis der zee doet Gij bedaren. Herinneringen aan de watersnood in 1953 (Goes: de Ramshoorn, 2010) 256 pag.; ill., foto's, krt.; ISBN 978-90-76466-97-2. Mensen uit verschillende delen van het rampgebied vertellen over hun belevenissen in februari 1953 en daarna. Met literatuurlijst, plaats- en persoonsnamenregister. Huib Uil, De canon van Schouwen- Duiveland (Schouwen-Duiveland: Wereldregio, 2010) [56] pag.; ill., foto's, krt., grav., tek. Bevat teksten bij de 25 vensters van de Schouwen- Duivelandse geschiedeniscanon die Uil eerder deed verschijnen als wekelijkse rubriek in Wereldregio. Vensters zijn onder meer de Zierikzeesche Nieuwsbode, de komst van de VVV, Pieter Zeeman, de stormramp, Tweede Wereldoorlog, voltooiing van de Deltawerken, ringwalburgen, de slavenkas en strao-rijden. Lydia Wolterbeek-van der Vlerk, Voortdurend onderweg. Louis Heymans, 1890-1977. Een biografische schets (Middelburg, Zeeuwse katernen, 2010) 72 pag.; ill., foto's, tek., grav., ISBN 978-90-74517-16-4. De kunstenaar Louis Heymans was tevens docent aan de Rijkskweekschool en het Stedelijk Gymnasium in Middelburg. Hij is vooral bekend om zijn tekeningen en etsen. Met noten en verantwoording. Tijdschriften Nehalennia. Archeologie, cultuurhistorie, streektaal en volkscultuur van Zeeland en Goeree-Overflakkee pakt in de afleveringen 167 (voorjaar 2010) en 168 (zomer 2010), naast de vaste dialect- en andere rubrieken, uit met een dubbelartikel van Arco Willeboordse over de reizen van de 'Aerdenburgh', 1666-1685, en de uitbarsting van de Krakatau in 1680. Verder in afl. 167 een bijdrage van A.R. Koppejan over het lichtschip 'Noord Hinder'; in afl. 168 schrijven Jan J.B. Kuipers en Leida Goldschmitz over het verleden van de nieuwe locatie van SCEZ aan het Armeniaans Schuitvlot, terwijl streektaaladviseur Veronique De Tier een overzicht geeft van Zeeuwse groeten en wensen. VOBOV-Info. Tijdschrift van het Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen v.z.w. nr. 64 (2009) is gewijd aan Vlaams/Zeeuws-Vlaamse 'grens gevallen'. Vanessa Gelorine, Alexander Lehouck e.a. bespreken het interdisciplinair onderzoek naar verdwenen cultuurlandschappen in de grensstreek; Adriaan de Kraker behandelt Biervliet als zout- en haring centrum (1375-1583); Wim De Clercq en Robert van Dierendonck bekijken Noordwest-Vlaanderen en Zeeland in de Romeinse tijd; Bart Klinck en Lieselotte Meersschaert bespreken archeobotanisch onderzoek van laatmiddeleeuws Doel. Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 19/1 (2010) pag. 1-40. ISSN 0927-1279. In deze uitgave drie uiteenlopende artikelen. Ruud Paesie gaat verder in op zijn proefschrift door een kwantitatieve analyse van de omvang van de Zeeuwse slavenhandel te maken. H. de Jong schrijft over de polemiek tussen de Middelburgse predikanten Frederik van Leenhof en Johannes d'Outrein. Allie Barth en Huib Uil schrijven over het tumultueuze leven van de Bevelandse schoolmeester Marcus Boeren. Verder bevat Zeeland twee in memoria gewijd aan Wouter Punt en Jacques Moraal. Zeeuws Tijdschrift 60/ nr.1/2 (2010) 82 pp. ISSN 0166-5154. Dit eerste dubbelnummer van het jaar staat in het teken van de Westerschelde. Er zijn historische artikelen over de expeditie van 1809 door Tobias van Gent en Victor Enthoven, een artikel over de strijd van Oscar Steens die zijn akkers in de Hedwigepolder moet afstaan, een debat over het belang van de Westerschelde door de redacteuren en gedichten over de Schelde. Andere onderwerpen zijn de grensbrandweer, kunst en cultuur in de openbare ruimte in Vlissingen en uiteraard de boeksignalementen. Heem- en oudheidkundige bladen Schouwen-Duiveland Het nummer van Stad en Lande, historische bijdragen en mededelingen van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland (april 2010), bevat verslagen van de diverse commissies van de vereniging. J. Zwemer schreef 'De Bond voor Staatspensionering op Schouwen- Duiveland'. De Bond werd in september 1900 te Arnhem gesticht, en in 1910 werd de Bond op Schouwen-Duiveland actief met een regionale afdeling, die manifestaties organiseerde zoals optochten met muziek. Met de invoering van de AOW door het kabinet-Drees verviel de noodzaak voor een Bond voor Staatspensionering. B. Blikman-Ruiterkamp vertelt over de uitvinding en de werking van een zaagmolen, naar aanleiding van een schilderij waarop een zaagmolen is afgebeeld, die ten oosten van Zierikzee aan het Dijkwater heeft gestaan. 'Arbeidsinzet' in de Tweede Wereldoorlog is een artikel van R. van Langeraad. Een van de mannen die verplicht in Duitsland moesten gaan werken was Marinus de Rijke. Tijdens de reis naar Duitsland wist hij enkele briefjes naar huis te sturen over zijn belevenissen. De auteur geeft belangrijke passages uit deze bewaard gebleven briefjes aan ons door. Als laatste een artikel van H. van den Eeden: 'Lodewijk Napoleon op reis door Zeeland'. De auteur gaat in op de inspectiereis die de vorst door Zeeland maakte van 4 t/m 17 mei 1807. Een gedetailleerde reconstructie van deze reis vinden we in het pas verschenen boek Leve de Koning, Lodewijk Napoleon op reis door Brabant en Zeeland. Sint-Philipsland In de Cronicke van den Lande van Philippuslandt, uitgave van de Heemkundekring 'Philippuslandt' (2010, 2), staat het eerste deel van een serie artikelen over de Rotterdamse Stoomboot Maatschappij. Dit eerste deel is geschreven door H. Quist: 'De opkomst van het stoomtijdperk en de RTM'. In de volgende nummers van de Cronicke volgen de delen 'De veerdiensten en de tramhavens op het Zijpe' en 'De stoomtram op het schiereiland Sint Philipsland'. Ingenieur H. Vaders nam het initiatief om over de tram, die vroeger Sint-Philipsland aandeed, te schrijven. J. Kempeneers verzorgde het vierde deel van de serie artikelen over het kerkelijk leven te Sint-Philipsland in de twintigste eeuw. Hij schrijft over de eerste bewoners en over hun boerderijen die als een cirkel langs de dijken van het tweede Philippuslandt gebouwd zijn. Het tijdschrift geeft ver der nieuws over oude tradities van het eiland, zoals 'Maandag wasdag en de huisvrouw was 's avonds uitgeteld...' (P. van Hoeve en M. Mol-Neele), 'Ons "Dagelijks Brood"'(A. Vleghels-Steijn) 'De zilveruienteelt op Sint Philipsland' Zeeuws Erfgoed 29 september 2010/03 Erfgoed ALLERLEI

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 29