www.scez.nl is vernieuwd! Zeeuws Erfgoed 30 (M. Wolse) en 'De stads- of dorps omroeper' (H. Quist). Walcheren De Wete, kwartaaltijdschrift van de Heemkundige Kring Walcheren (2010, 2), schenkt aandacht aan 'het vergeten bombardement'. Oud-journalist J. Cats geeft alle meningen die de afgelopen jaren voor het voetlicht zijn gebracht over hoe Middelburg is verwoest. In een andere bijdrage heeft hij twee brandweermannen geïnterviewd die de brand hebben meegemaakt. J. Simons beschrijft het bezoek van de Duitse kunstenaar Albrecht Dürer aan Walcheren in 1520, en het natte avontuur dat de schilder bij Arnemuiden beleefde. De geschiedenis van het huis 'Den Gouden Valcke, de eigenaren en de bewoners ervan' wordt behandeld door P. Houmes. Over avonturen met een in een ingestorte schuur gevonden fiets, vertelt P. Davidse ons, hiertoe geïnspi reerd door het Zeeuws jaar van de fiets. Een grafsteen in het museum te Westkapelle, die eerder als schampsteen aan het begin van de Zuidstraat stond, intrigeerde mevrouw S. Hendrikse. Zij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de herkomst en heeft zo ontdekt voor wie de grafsteen uit de vijftiende eeuw was bestemd. Het 'Vadertje' van F. van den Driest tenslotte gaat over de snuifmolen die in 1772 in Middelburg is gebouwd en over de snuiftabak die er vervaardigd werd. De Wete (2010, 3) biedt een mooi sfeerverslag over de Middelburgse Rouaansekaai aan het eind van de negentiende eeuw (auteur P. de Bruyne). Toen werd de kaai voornamelijk bewoond door de hogere stand. In de Tweede Wereldoorlog is de helft van de grote statige huizen verbrand. Van zoveel mogelijk huizen beschrijft de auteur bijzonderheden en noemt hij de bewoners. Ook in dit nummer beschrijft S. Hendrikse twee grafstenen, nu aanwezig in de voormalige hervormde kerk te Gapinge. S. Versluijs brengt een vervolg op een gedicht van J. Polderman over de in 1940 verwoeste Lange Jan: hij beschrijft de 'wederopstanding' van de Abdijtoren. Het 'Vadertje' van F. van den Driest gaat over de verbouw van koolzaad, waarna de vaste rubrieken zoals gewoonlijk de ruimte krijgen. In Den Spiegel, het kwartaalblad van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen (2010, 3), brengt D. Roos verslag uit over een te verschijnen boek van A. Scheijde: De Woestduyn schipbreuk nader ontrafeld. De legendarische redding, de opvarenden en het verdwenen fortuin. Scheydes onderzoek geeft een beeld van Vlissingen op het eind van de achttien de eeuw en van alle bemanningsleden. De passagier Daniel Octavus Barwell overleefde de ramp niet en ligt begraven in een praalgraf in de Sint-Jacobskerk. Hij zou een fortuin bij zich gehad hebben tijdens de reis, en tot nu toe is nog niet bekend waar dat vele geld gebleven is. S. Hendrikse en A. Tramper bespreken in 'Bellamypark 20, van Baggaert tot Weijens' de geschiedenis van de vroegere juwelierszaak van de gebroeders Weijens. De auteurs geven de genealogie van de bewoners van het pand en bijzonderheden over de grafsteen die ooit in de Sint-Jacobskerk aanwezig was. De Hogeschool Zeeland is in 1947 zeer bescheiden begonnen met 24 leerlingen werktuigbouwkunde. De huisvestingsproblemen in Vlissingen vlak na de oorlog en hoe de school die te lijf ging, vormen een onderdeel van dit artikel. Auteur J. den Exter beschrijft veel persoonlijke herin neringen uit zijn eigen HTS-periode. Naast de huishoudelijke mededelingen volgt nog een selectie uit het foto archief van de KMS. In het tijdschrift Arneklanken van de Historische Vereniging Arnemuiden (2010, 2) staat een prachtig plaatje van G. de Nooijer afgedrukt: twee kleine meisjes in klederdracht met onder hun arm een enorm brood, een zogenaamde 'achtponder'. P. Feij neemt ons weer mee naar de Franse Tijd, waarin rond 1803-1804 met name voor de vissersbevolking het leven niet zonder strubbelingen verliep. Feij vertelt over het incident met de visschuit de Sturmpolder, besmettelijke ziekten en de armoede in Arnemuiden. L.C. Schouls en R. Schroevers geven bijzonderheden over gevonden pelgrimsinsignes, tentoongesteld in het Arnemuidse museum. J. Adriaanse brengt de lezers in het achtste deel van een aantal artikelen naar Arnemuiden in de jaren 1882, 1883 en 1884. In die jaren groeide de vissersvloot, werd een nieuwe gemeen teschool gebouwd en een kleuterschool, en een plan gemaakt voor een nieuwe pastorie. Een biografisch portret van de predikant Jacobus Teunis (Co) Doornenbal wordt voltooid door auteur G.J. Wondergem en in de serie 'Bouwen en wonen door de eeuwen heen' beginnen M.P. de Ridder en C.J.A. Feij met hun beschrijving van het voormalige stadhuis. In Het Polderhuis Blad, informatieblad over Westkapelle (2010, juni), worden we op de hoogte gehouden van de vele activiteiten in Westkapelle, in en rond het Polderhuis. Er wordt een verhaal aangeboden door W. Kaland over ''t Verreke' van Lou de Stier boer, en over de stranding van de schoener 'Vestland' op het bankje van Zoutelande in november 1925 door Ko Stroo. Verder nieuws over de bouw van de Liberty Bridge, de opening op 23 juli 2010 en bijzondere gebeurtenissen bij de Liberty Bridge. Zeeuws-Vlaanderen De Nieuwsbrief van de Heemkundige Vereniging Terneuzen (2010 juni) is een bijzonder nummer: 'Biervliet speciaal'. Het hele nummer is aan Biervliet gewijd. R. Willemsen schrijft vier artikelen: 'Beukels toch uit Biervliet' 'Karel V in Biervliet', 'De Biervlietse ramen', en Jacob Geensen van het Schippershuis'. Zijn eerste bijdrage eindigt de auteur met de triomfantelijke woorden: 'Beukels, met haring, kaakmes en handelsmerk, kijkt de bezoekers fier aan: geen twijfel mogelijk, alle eer komt hem toe'. Interessant artikel, maar ik geloof niet dat lezer en auteur echt overtuigd zijn van dat 'geen twijfel mogelijk'. In het tweede stuk wordt een schilderij beschreven gemaakt door Morits Calisch, een Amsterdamse schilder. Op het schilderij is de plaatselijke pastoor afgebeeld, samen met Karel en diens zusters Maria van Hongarije en Eleonora van Oostenrijk, terwijl de pastoor uitleg geeft over het graf van Willem Beukelszoon in de Mariakerk. De Biervlietse ramen uit de derde bijdrage staan in de top 10 van Nederland. Er wordt ingegaan op de betekenis van deze ramen, zowel in kunsthistorische als in politieke zin. Jacob Geensen tenslotte was een van de mensenredders die in 1844 een medaille kreeg aangeboden voor het redden van twee kinderen Van Hulle. Deze Jacob Geensen was een broer van Kornelis Geensen, die weer de overgrootvader was van Jan Geensen, wiens boek in 2008 door de Heemkundige Vereniging werd gepresenteerd. A.L Kort behandelt in de Nieuwsbrief onder andere de veldwachters Gillis Scheerens, Gerrit Hansen en Jan de Roos van Biervliet. In een ander artikel neemt A.L. Kort 'een predikant op het verkeerde pad' onder de loep, en wel Daniël van Basselaar, die op den duur zijn ontslag kreeg wegens mishandeling van zijn wettige echtgenote. Een lang stuk van P.W. Stuij heet 'De grenzen van Biervliet in tijd en ruimte', en gaat over de zelfstandigheid van Biervliet tot 1970, toen uiteindelijk door de herindeling van Zeeuws- Vlaanderen Biervliet voorgoed zijn zelfstandigheid verloor. Door de vele stormrampen in vroeger tijden en de daardoor ontstane financiële moeilijk heden was de stad al vaker haar zelfstandigheid verloren. F.C.M. Thomaes vertelt ons nog over de oprichting en de bouw van de Rooms-Katholieke Kerk van Biervliet, en C. Kostense brengt verslag uit over de bouw van de prachtige maquette van Biervliet. Naast de huishoudelijke mededelingen en verslagen is het tijdschrift Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten (2010, 2) gevuld met een uitgebreid artikel over de Zeeuwse nummerbordbewijzen uit de periode 1900-1906. We zien hoe men omging met de introductie van het gemotoriseerde vervoer in Zeeland in het begin van de twintigste eeuw, en welke rol de regio Zeeland daarin gespeeld heeft. IS Stichting BS Cultureel JJ Erfgoed f Zeeland 1t—l twilpijnt Wensten Projecten Nwinw Apcnsa contact Erfgoed boeit en erfgoed bindt Nieuws LiitgeScht i OnifcrtMfc AditlerAiix nu petwweeH] Agenda uitgeiehr Kom ivui <te (ven flap of> Het '-rune Themadag ArcheofooK en Ptfctrk GcsdiKdcras van Zcdand tol 1330 Uued petidcl V l»et Zeeuvre Maritieme Tctit Zeeuws "ET 2C J j Cafaten Contact BoovdoinEnZeO'VW Horurwteon acre -vdvsenng september 2010/03 Erfgoed ALLERLEI

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 30