Herbestemming is 'hot'! Nationaal congres is opmaat naar beleidswijziging Je hoeft de krant maar open te slaan of de televisie aan te zetten en de kans is groot dat het zal gaan over de crisis of de krimp. Hoewel beide vraagstukken onafhankelijk van elkaar kunnen optreden en regionaal verschillend uitwerken, bestaat er ook een duidelijke link. De crisis zorgt immers voor krimp van de economie, waardoor onder andere de kantorenmarkt is ingestort en de woningmarkt flinke klappen heeft gekregen. Met name in de gebieden met een krimp van de bevolking zoals Zeeuws-Vlaanderen, kan dit funeste gevolgen hebben voor de leefbaarheid. Nooit eerder is het probleem van leegstand dan ook zo groot geweest en de noodzaak in te zetten op hergebruik en herbestemming van gebouwd erfgoed zo evident aantoonbaar. Het op 23 juni gehouden Nationale Congres Leegstand en Herbestemming heeft onder de meest 'ideale' omstandigheden het startschot geven voor de landelijke beleidswijziging van groeien en bouwen, naar hergebruik en herbestemming van het bestaande. De landelijke cijfers zijn werkelijk onrustbarend: meer dan 1.000 leegstaande monumentale gebouwen, meer dan 40.000 etages boven winkels, en elke week weer één boerderij en twee kerken die leeg komen te staan. Om nog maar te zwijgen van gebouwtypes als postkantoren die van de ene op de andere dag leeg komen te staan, van defensieterreinen of van industrieel erfgoed. De opgave is dus enorm en zwaarder dan ooit. Bestond er tot circa tien jaar geleden altijd wel een reële mogelijkheid ergens kantoren in onder te brengen, door de internationale financiële en economische crisis is de kantorenmarkt ingestort en het is nog maar de vraag of de markt ooit weer op het oude niveau zal geraken. De bestaande, grotendeels leegstaande voorraad is immers fors en bovendien begint de economie zich aan te passen met verschijnselen als telewerken en sterke groei van ZZP- constructies. Frank Strolenberg, bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) programmaleider van het nationale programma herbestemming, roemt echter de potentie van juist leegstaande, monumentale gebouwen: "Herbestemming van dit soort gebouwen leidt namelijk tot waardecreatie voor gebouw en omgeving en kan gebiedsontwikkeling stimuleren waar een hele regio van kan profiteren. Bovendien is het duurzaam en biedt het identiteit en authenticiteit voor bewoners en bezoekers." Enerzijds moet herbestemmen dus als een noodzaak worden gezien, anderzijds biedt het dus veel kansen, het is een kwalitatieve investeringsimpuls. De RCE heeft met de Modernisering van de Monumen tenzorg (MoMo) al nadrukkelijk voorgesorteerd om de problemen die crisis en krimp voor de erfgoedsector opleveren, het hoofd te bieden. Als de wetswijziging in 2011 in werking zal treden, komen er ook veel meer instrumenten beschikbaar om leegstand aan te pakken en herbestemming te stimuleren. Inmiddels begint ook bij het bestuur en de bouwwereld steeds meer het besef door te dringen dat ongeremde groei geen optie meer is. Gedeputeerde Harry van Waveren vraagt van Zeeuwse gemeenten bestuurlijke moed de bakens te verzetten en creatief om te gaan met bestaande gebouwen en gebieden. Adviseur cultuurhistorie en monumenten David Koren van de SCEZ beaamt dat de economische impulsen die uit kunnen gaan van herbestemming zeker ook voor krimpgebieden als Zeeuws-Vlaanderen van groot belang kunnen zijn: "Erfgoed moet dan ook meer worden gezien als een deel van de oplossing, en niet meer als een probleem; dat laatste is de oude manier van denken waarbij vooral gekeken werd naar de winst op de korte termijn." Op het Nationale Congres werd een staalkaart aan voorbeelden van herbestemming getoond en werd in diverse workshops ingegaan op allerhande aspecten als wet- en regelgeving, financiële mogelijkheden en 'passende' bestemmingen. Hoewel vaak het wiel opnieuw uitgevonden wordt en elk project natuurlijk in zekere zin uniek is, werd hiermee ook duidelijk dat er nog een wereld te winnen valt als het gaat om het delen van informatie, de manier waarop dergelijke projecten opgezet en georganiseerd kunnen worden, wat de stu ringsinstrumenten zijn en hoe overheden en bedrijfsleven kunnen overgaan tot verantwoord 'ondernemerschap': nog al te vaak lijkt het immers voor veel partijen makkelijker te kiezen voor nieuwbouw dan voor het benutten van kansen. Om met name dit soort strategische vragen in de toekomst te adresseren, werd aan het einde van het congres door Rijksadviseur voor het cultureel erfgoed Wim Eggenkamp het H(erbestemmings)-team geïnstalleerd, een denktank van mensen die vanuit verschillende achtergronden bij deze problematiek betrokken zijn en die voor de taak staan te zorgen voor wetenschappelijke reflectie, kennisontwikkeling en het leggen van verbanden bij moeilijke opgaven. Meer informatie over het eerder genoemde Nationaal Programma Herbestemming en dit H-team is te vinden op de website van de RCE: www.cultureelerfgoed.nl. De Nieuwe Kerk in Zierikzee is dringend toe aan restaura tie, maar de huidige eigenaar beschikt niet over voldoende middelen deze te bekostigen. Daarnaast ontbeert de kerk ook een duidelijke functie die mede in staat is voldoende inkomsten te genereren voor het dagelijkse onderhoud. De kerk vormt een van de grootste herbestemmingsopgaven voor de gemeente Schouwen-Duiveland (foto Michel Verduijn). hc\UK\ Zeeuws Erfgoed 8 september 2010/03 MONUMENTEN

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 8