2011 Jaar van de Herbestemming Herbestemming Zeeuws religieus erfgoed van de Markt van Axel, na realisering van de restauratie en bouw van het nieuwe museumgedeelte ontwerp Fierloos Architecten). De voormalige gereformeerde kerk aan de Nieuwstraat in Baarland werd enige jaren geleden herbestemd tot restaurant. Het voordeel van de nieuwe functie is dat de kerk min of meer openbaar toegankelijk blijft en dat de kerkzaal intact is gelaten (foto Remco Horemans). Het jaar 2011 is inmiddels al uitgeroepen tot het Jaar van de Herbestemming, mede om de beleidswijziging van MoMo verder te accentueren en te ondersteunen. De activiteiten van het aparte projectbureau Herbestemming bij de RCE, het onlangs geïnstalleerde H-team én de vele kennisprojecten die reeds zijn geïnitieerd en in 2011 opgeleverd zullen worden, zullen dat jaar een heus bombardement aan informatie, kennis, publicaties en studiedagen teweegbrengen. Vanzelfsprekend zal ook de SCEZ in haar programmering De Provincie Zeeland participeert in het project 'Behoud en ontwikkeling kerkelijke gebouwen' om te komen tot een nationale aanpak van herbestemming van religieus erf goed. In overleg met de SCEZ en de Zeeuwse gemeenten is de provincie gekomen tot een lijst van vier Zeeuwse kerken welke de casus gaan vormen voor maximaal vier verschillende pilotprojecten. In deze projecten is het de bedoeling dat er voor de betreffende kerk een plan wordt opgesteld om te komen tot een herbestemming (een volledig nieuwe functie) óf een nevenbestemming (een aanvullende bestemming om het gebruik van het kerkgebouw te optimaliseren waarbij de religieuze functie behouden blijft). De kennis die hierbij wordt gegenereerd zou van betekenis moeten zijn voor soortgelijke kerken. SCEZ en Provincie Zeeland hebben er dan ook voor gekozen om de kerken te selecteren op grond van samen gestelde criteria teneinde het leereffect te maximaliseren. Variabelen als type kerk, monumentenstatus, geografische ligging en denominatie zijn hierbij van belang. Het is overigens wel de bedoeling dat de beheerders/eigenaars van geselecteerde kerken serieus werk maken van de op te stellen plannen en de in beeld gebrachte her- of neven bestemming realiseren. De winst van dit project schuilt enerzijds in de instandhouding van de betrokken kerk gebouwen op de lange termijn en anderzijds in de voorbeeldfunctie en inspiratiewerking voor andere kerk gebouwen waar de standhouding ook niet meer vanzelfsprekend is. Het volgende nummer van Zeeuws Erfgoed zal berichten over de voortgang in het project. van netwerkdagen en themadagen rekening houden met dit thema. De aftrap wordt ook al deze maand gegeven met een themamiddag over de herbestemming van boerenschuren, een in Zeeland alom aanwezige en 'moeilijke' categorie van gebouwen. Ze zijn heel bepalend voor de uitstraling van het Zeeuwse landschap, maar anderzijds staat de economische functie sterk onder druk en daarmee ook het behoud ervan. Daarnaast zal ook religieus erfgoed in 2011 in diverse projecten veel nadruk krijgen. 4 Het prachtige pand in late Jugendstil aan de Markt in Axel zal de kern gaan vormen van het nieuwe, aldaar te bouwen Streekmuseum. Het pand, een voormalig warenhuis, beschikt ook nog over een prachtig interieur. Na jarenlange leegstand zal het pand dus opnieuw een functie krijgen waardoor ook de Markt weer een flinke impuls zal krijgen. Zeeuws ErfgOed 9 september 2010/03 MONUMENTEN

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 9