de provinciaal archeoloog ir J.A. Trimpe Burger, en het Gewina-congres, in april 1986 in Middelburg gehouden. Het Genootschap bemande een marktkraam op het Abdijplein bij het jubileum van de stichting Het Zeeuwse Landschap, de erfpachter van onze vliedbergen, en huldigde in de juni-vergadering de heer Laurens J. Bol uit Dordrecht met de zilveren Genootschapspenning voor zijn baanbrekend werk op het terrein van de kunstgeschiedenis, waarbij hij vele schilders, werkzaam in de schaduw van de grote meesters van de zeventiende eeuw, voor het voetlicht bracht, waaronder vele Zeeuwen. Het Genootschap heeft zijn zorg geuit over het dreigend verlies van de zelfstan digheid van het Zeeuws Documentatiecentrum, en over de voorgenomen bezui nigingsplannen van minister Deetman, die mede gevolgen konden hebben voor de instellingen van wetenschappelijk onderwijs en het Dijkzigt-ziekenhuis te Rotterdam, doch die uiteindelijk geen doorgang vonden. In september 1986 voerde de excursie van het Genootschap bijna honderd leden naar het eiland Tholen, voor velen minder bekend. Verzamelingen Verwezen zij naar het verslag van de hoofdconservator over het jaar 1986. Publicaties: Van het Archief verscheen ook in 1986 weereen deel, terwijl in de serie Werken van het Genootschap als deel 3 De Zeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse Succes sie-oorlog, 1702 1713 van de hand van mevrouw dr J.Th.H. Verhees-van Meer het licht zag. Tijdens de zomertentoonstelling in het Stedelijk Museum te Vlissingen werd een herdruk van de grote gravuregemaakt in 1618 door J. P. van de Venne naar aan leiding van de aankomst van een Engelse vloot met de Keurvorst van de Palts en Elisabeth Stuart op de rede van Vlissingengepresenteerdafkomstig uit de atlas Zelandia Illustrata van het Genootschap. Werkgroepen Uit de vele activiteiten van de Werkgroepen van het Genootschap ware te ver melden dat de werkgroep Historie en Archeologie haar tweede Historische Stu diedag heeft gewijd aan 'De Admiraliteit van Zeeland, 1586 1986', waarbij een aantal prominente inleiders circa 130 aanwezigen boeiden. Het aantal leden van deze werkgroep bedraagt 775. De nieuwe Juridische Werkgroep Zeeuws Vlaanderen, voorjaar 1986 opgericht onder voorzitterschap van prof. dr. H.J. Pabbruwe, heeft in de eerste helft van het winterseizoen 1986/1987 reeds twee lezingen gehouden in 't Oude Klooster te Sas van Gent, die door werkgroepleden en andere belangstellenden redelijk tot goed werden bezocht. VIII

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 10