JAARVERSLAG OVER 1986 VAN DE HOOFDCONSERVATOR In de bezetting van de conservatorschappen trad in het verslagjaar geen veran dering op. De Commissie voor de Verzamelingen, bestaande uit de conservato- res en de afgevaardigden in de Zeeuwse Museumstichting, kwam tweemaal bij een ter bespreking van de werkzaamheden. Het werk aan de registratie van de verzamelingen werd weer voortgezet met het sorteren van gegevens uit het oud-archief. De afgevaardigde J.M. Moraal ver volgde de registratie van de Zelandia Illustrata met het opsplitsen van de catalo gus Nagtglas. Deze beschrijvingen zullen bij die van de catalogus Unger worden gevoegd. Ir L. A.C. Soeters stelde met de heer A.F. Wennekeseen onderzoek in naar de handschriften vermeld in de catalogus Nagtglas en vervaardigde een con- cordans met de nummering in de Zeeuwse Bibliotheek. In het verslagjaar ontving het Genootschap weer een aanzienlijk bedrag voor aankopen ten behoeve van de verzamelingen. De Begunstigers brachten f 5.270,— bijeen, de leden f 7.498,—, zodat f 12.768,50 aan het Begunstigers fonds kon worden toegevoegd. De meeste bestedingen werden gedaan voor de Zelandia Illustrata. Doordat er relatief weinig 'noodaankopen' moesten worden gedaan konden andere lacunes worden opgevuld, zoals de completering van de serie ansichtkaartenboekjes. Er was ook ruimte voor het aankopen van enige munten, penningen en loodjes voor de numismatische verzameling. Van een lid dat onbekend wenst te blijven ontving het Genootschap een belang rijk legaat, bestaande uit familiepapieren, schilderijen, penningen en zilver werk. Deze blijven nog voor het leven in bruikleen bij de schenker. Het Genoot schap is hiervoor zeer erkentelijk. Ten bate van de Zelandia Illustrata werd dit jaar het panorama van Vlissingen uitgegeven. Ook kon het kleine panorama van Middelburg van Rombout van der Hoeje worden gedrukt, zodat geleidelijk een fonds van historisch-topografi- sche uitgaven ontstaat, dat in toenemende mate baten voor de Zelandia Illustra ta zal opleveren. Aan het Bestuur werd een nota over de aankoop- en acceptatiebeleid aangebo den, waarmee een richtlijn voor toekomstige aanvaarding en aankoop van voor werpen beschikbaar is. Naarmate de inventarisatie vordert kan voor ieder deel terrein een specifiek overzicht van lacunes worden opgesteld. De nota is bij dit verslag gevoegd (bijlage 1). In de Zeeuwse Museumstichting namen de afgevaardigden van het Genoot schap intensief deel aan de brainstorming voor een nieuwe inrichting van het Museum. De sectie cultuurhistorie van het Museum deed een voorstel tot herin richting met een sterkere chronologische as in de opeenvolging van ruimten waar een beeld wordt gegeven van de geschiedenis van Zeeland. De Commissie mocht in haar vergaderingen ook dit jaar weer de directeur en conservatores van het Zeeuws Museum welkom heten, zodat er een prettige sa menwerking ontstaat. De conservatores berichten over de afzonderlijke onderdelen als volgt: Boeken en handschriften De conservator drs H.J. Zuidervaart meldt de volgende aanwinsten: een doorlopende reeks van het tijdschrift Mars en Historie1969-1986 X

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 12