Naamlijst der geborene, gehuwde en overledene personen te Middelburg, 1845-1848 Mededelingen uit het leven van Prins Talleyrand, Arnhem, 1854, gebonden als prijsband met het wapen van Middelburg, Deze aanwinsten werden geschonken door drs C.J.F. Klaassen te Rotterdam. Voorts ontving het Genootschap van de heer J. J. Mol te Kapelle in bruikleen het 'Arbeidsverdiensteboek' van Adriaan Vaar, landbouwer te Oudelande 1821- 1885. Dit bevat de bedrijfsadministratie over de periode 1847-1872, waarover in het Archief 1986 een artikel verscheen. Voor deze schenking respectievelijk bruikleen is het Genootschap zeer erkente lijk. Archeologische voorwerpen en objecten Behalve de geregelde voortgang van de inventarisatie en beschrijving van de col lectie heeft de conservator ir J.A. Trimpe Burger geen bijzonderheden te mel den. Geschiedkundige voorwerpen, kunst en kunstnijverheid Ondergetekende meldt als conservator van deze afdeling dat de registratie van de collectie in het verslagjaar werd voortgezet. Belangrij k was het besluit van de Zeeuwse Museumstichting naar aanleiding van de publicatie van drs H.J. Zuidervaart over het planetarium van mr J.A. van de Perre Archief 1982), over te gaan tot restauratie van dit bijzondere object. In het verslagjaar vonden voorbereidende werkzaamheden plaats zoals preparatie van het houtwerk en verwijderen van verflagen. Het ligt in de bedoeling de oor spronkelijke palmhoutimitatie weer terug te brengen. Munten en penningen: De conservator munten en penningen drs C.J.F. Klaasen bericht als volgt: Door organisatorische struikelblokken kon de inventarisatie der collectie nog niet ter hand worden genomen, ondanks een reeks pogingen hiertoe onderno men. De vooruitzichten voor 1987 zijn op dit gebied gunstiger. Een overzicht van het verzamelgebied van het Munt- en Penningkabinet van het Genootschap, als basis voor de instandhouding der collectie, is aan het verslag toegevoegd (bij lage 2). Diverse vragen over gevonden ofte identificeren munten, penningen en gewich ten werden door mij beantwoord, met de verstrekking van de vindplaatsen in de literatuur. De schenking van een herinneringsplaquette uit 1955. ter gelegenheid van de herdenkingsdagen van Walcheren, door mevrouw C.S. Klaassen-Schram werd in dank aanvaard. In november 1986 werden op een auctie de volgende munten en penningen aan gekocht in drie kavels: Dukaton van Zeeland 1790/1789 met de klop van Soumanep voor Madoera (RR). Loden vroedschapspenningen van Middelburg van 6 en 12 stuivers, 4 stuks. Gildepenning van de goud- en zilversmeden van Middelburg, 1666. Turfpenning van Middelburg voor twee rantsoenen, 1737. XI

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 13