Turfpenning van Middelburg voor één rantsoen, 1737. Brandweerpenning van Middelburg nr. 40. Loden vroedschapspenningen van Middelburg van 1540 en 1672 (de Looff). Turfpenning van Middelburg voor één rantsoen, 1660. Loden bakengeld van Sas van Gent van zes stuivers, 1820. Loden overzetloodje van acht stuivers van de scheepswerf Prins Willem V te Sas van Gent, 1821. Gildepenning van het St.Nicolaas of Coomansgilde te Dordrecht, 1745. Penning van het Zakkendragers- of Korendragersgilde te Wormerveer, 1693, tnv. Aries Klaesen (gegraveerde penning). Gildepenning van Lieve Vrouwen van 't Loff te Antwerpen, 1636. Broodpenning Sint Salvator wijk B te Brugge. Volks- en volkenkundige voorwerpen Voor deze afdeling zijn geen werkzaamheden te vermelden. Muziekinstrumenten Deze verzameling heeft geen verandering ondergaan. Zelandia Illustrata De conservator dr P. Scherft bericht als volgt: Zoals vorig jaar de tentoonstelling gewijd aan het panorama door Nicolaas Vis- scher, zo werd nu een tentoonstelling georganiseerd naar aanleiding van de re productie-uitgave van het Vlissingse panorama door Jan Pietersz. van de Venne uit de Zelandia Illustrata. De tentoonstelling duurde van juni tot september en vond onderdak in het Stedelijk Museum te Vlissingen, welks directie ook bij de inrichting een zeer belangrijke inbreng had. Er werden 5821 bezoekers geteld, meer dan het dubbele van de Middelburgse tentoonstelling, die evenwel aan merkelijk korter duurde. Ook voor andere exposities werden stukken uit de Zelandia Illustrata uitge leend, te weten over de Fransen op de Schelde (Scheepvaartmuseum te Rotter dam), Lucie van Dam van Isselt (Markiezenhof Bergen op Zoom), Zeeland uyt de zee gevischt (Visserijmuseum Vlaardingen) en Sir Philip Sidney (Stedelijk Museum Zutphen), alsmede tentoonstellingen ter gelegenheid van het Benelux- congres en de Mauritsfeesten in respectievelijk de Zeeuwse Bibliotheek te Mid delburg en de Chr. openbare bibliotheek te Axel. Ter plaatse in het Rijksarchief werden 333 nummers ter inzage gegeven aan 147 bezoekers, terwijl 251 fotoreproducties geleverd werden. Deze cijfers bewegen zich op hetzelfde niveau als in voorgaande jaren, ook al is ten dele een lichte ach teruitgang merkbaar. Een gemeenschappelijke nota, aan het bestuur van het Zeeuwsch Genootschap gericht door de Commissie voor de Zelandia Illustrata en de Commissie tot re dactie van het Archief en de Werken betreffende mogelijke uitgaven uit de Ze landia Illustrata, gaf een nieuwe impuls aan het streven om door eigen publica ties de inhoud van de historisch-topografische atlas meerbekend te maken. Als uitvloeisel van die nota begonnen de subconservator mw E. A. Binkhorst en on dergetekende na te gaan of een eerste cahier, aan een bijzonder onderwerp ge wijd, realiseerbaar was. De medewerkers van het Rijksarchief, ambtenaren zowel als vrijwilligers, werk- XII

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 14