Tenslotte dient nog de hijskraan genoemd te worden, die De Munck in de jaren 1744-1746 geconstrueerd heeft, en die hij zelf stellig tot het beste gerekend heeft waartoe hij technisch in staat was. Het werktuig bevatte een tredmolen voor ma ximaal negen personen en was door De Munck tevoren doorgerekend en uitge test op een werkend schaalmodel. Het resultaat was inderdaad bevredigend. Tij dens een demonstratie bij de ingebruikname bleek één man al in staat te zijn om een kanon van 4000 ponden (dwz. ruim 1800 kg) 'op te lopen'. In totaal zou het hijsvermogen volgens De Munck's berekeningen zo'n 14.000 pond hebben be dragen"1. Fig. 13. De Zuidsingel van het Middelburgse Molenwater. Op de voorgrond de Lutherse Kerk, verderop het Ukkantoor en De Munck's observatorium. Tijdens zijn leven werd hij voor zijn werk zeer geprezen. In de Lutherse kerk wordt hij op een gedenksteen 'een beroemd architect' genoemd en ook de Ant werpse bouwmeester J.P. van Baurscheit jr. kenschetst hem in een van zijn brie ven als 'een heer, die de teckenkonst in den gronde kent ende daer van cont oor delen'1Architectuur-historici nuanceren dit beeld van hem aanzienlijk. In zijn 'Monumenten van Middelburg' noemt Unger de lof op de gedenksteen in de Lutherse kerk bepaald overdreven12. Hoewel De Munck alleen al door de om vang van zijn werkzaamheid in de bouwgeschiedenis van Middelburg een be langrijke plaats inneemt, vindt Unger hem een beter technicus dan kunstenaar. Aan zijn oeuvre valt inderdaad een zekere eentonigheid niet te ontzeggen. Zijn ontwerpen zijn vrij strak qua vormgeving en een speelse geest kan men De Munck op basis van zijn bouwwerken moeilijk toedichten. Volgens Ozinga ge tuigen zijn ontwerpen overwegend van een typische-provinciale verbastering van elders gebruikelijke Lodewijk XIV-versieringen'3. Een klein woord van waardering treffen we wel aan bij Réves-Alexander voor zijn ontwerp van het pakhuis van de Middelburgse Commercie Compagnie. Een nu door verbouwingen weinig aantrekkelijk gebouw, maar oorspronkelijk niet 109

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 147