zonder bekoring. Een bij uitstek functioneel gebouw vindt hier dus waarde- 14 nng Resumerend mogen we met enige voorzichtigheid vaststellen dat De Munck als technisch vakman beter uit de verf komt dan als creatief vormgever. Zakelijke belangen Al deze aktiviteiten, bouwwerken en functies hebben De Munck geen windei eren gelegd. Maar voor de opbouw van zijn persoonlijk vermogen zijn zijn be leggingen vermoedelijk minstens zo belangrijk geweest. Reeds in 1721 kon hij het zich permitteren om als participant deel te nemen aan de Middelburgse Com mercie Compagnie, een soort naamloze vennootschap, welke in 1720 was opge richt, en die vele schepen voor de vaart op West-Indië heeft uitgerust. Met name de slavenhandel heeft deze onderneming-en dus ook De Munck-grote winsten gebracht15. Daarnaast had De Munck nog een groot belang in de in 1722 opgerichte 'Socie- teijt der Zaagmolens'. Mede onder zijn leiding zou deze 'Societeijt' zich in korte tijd ontwikkelen tot de belangrijkste houthandel en houtverwerkende industrie op het eiland Walcheren16. Voor de Commercie Compagnie fungeerde de 'So cieteijt' als belangrijke leverancier. Menigmaal werden er zelfs complete sche pen aangeleverd' Door dit alles had De Munck bereikt dat hij niet alleen in vloed bezat bij het gehele proces van houtverwerking op Walcheren, maar dat hij er bovendien het economisch voordeel van trok. Immers, via de 'Societeijt' was hij betrokken bij de aankoop en eerste bewerking van hout, en door zijn werkzaamheden als bouwmeester en via de Commercie Compagnie had hij zo wel te land als ter zee bemoeienis met de verwerking van hout tot een eindpro- dukt. Door deze bundeling van belangen moet hij in korte tijd vrij vermogend zijn ge worden1'5. Dit vermogen stelde hem naderhand in staat om de kosten van een astronomisch observatorium te dragen19. Gezinsleven Ging het hem zakelijk dus voor de wind, in het persoonlijk leven heeft De Munck daarentegen grote tegenslagen gekend. Van zijn acht kinderen moest hij er tijdens zijn leven al zes ten grave dragen. In mei 1721 verloor het echtpaar in twee dagen tijd de beide - en op dat ogenblik enige - kinderen. Een vergelijk baar familiedrama speelde zich af in 1753. Op 21 februari van dat jaar stierf de 23-jarige zoon Abraham, na 'afgemarteld' te zijn 'door een helse pijn'. Precies twee weken later volgde zijn 29-jarige broer Johan. De laatste liet een hoog zwangere weduwe achter, die een goede maand later aan het verslagen echtpaar De Munck-Dunewey het eerste kleinkind zou schenken. Hoe anders had het er kort tevoren nog uitgezien! Vooral het jaar 1751 was voor De Munck's kinderen voorspoedig verlopen. Tijdens het stadhouderlijk bezoek aan Middelburg had Jan de Munck het gedaan weten te krijgen dat zijn oudste zoon Laurens Dunewey door de prins als 'Extra-ordinaris Ingenieur' was er kend2". Het moet voor vader Jan een hele voldoening geweest zijn, want had hij zijn zoon immers niet zelf voor het grootste deel opgeleid en geëxamineerd? Bo vendien werd Laurens nog geen maand later door de Staten benoemd tot land- 110

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 148