TAN DE MUNCK, KATHARINA DUNE WEI! ABRAHAM DE MUNCK, TROOSTDICHT VOOR DEN HEERE EN MEJUFFROUWE Over het fmartelyk affterven van hunnen teergeliefden Zoon 3 den Heere Mr. Ontjlapen den 21 van Loumaand J753. S dan, o fukklend Paar, de levenslamp gebluft Van abraham, uw' luft? En moeft hy naar het ryk der blecke fchimmen varen In 't prilfte zyner jaren? Jaafgemarteld door een ongemeene pyn Al vroeg ten grave zyn? Hy, Uwe liefde cn gunft, en aller achting waardig, Bevallig, Ichoon, en aardig? Dus zien wy 't lchynfchoon van al 's Waerelds heerlvkheên Met voeten ais gétreèn Dus mag men op geen fterkte of lichaamskracht betrouwen Noch zielsbegaaldheid bouwen. Te recht dan gaat zyn dood den Vrienden aan het hart; En maakt Uw* ziel benard, Bedrukte Twee! die zelf geprangd door vele elenden Naau weetwaar Ge u zult wenden. Doch, daar Gy traan op traan met bange zuchten looft, Weeft hier toch in getrooft Datwie hy zyeenmaal dien laatften fnik moet geven En fcheiden uit dit leven Dewyl de Dood hoe men ook voor zyn fchichten vliedt Noch jong noch oud ontziet. Den eenen zal hy vroeg naar 't duifter graf doen dalen Den and'ren later halen. Ei matigt Uwen rou. De Goddelyke macht Geve U genade en kracht, Om U als Kriftenen geduldiglyk te dragen En zyner roede en Hagen Thans te onderwerpenHY lchenke U na al dien druk Een zaliger geluk HY late U beiden noch veel blyde dagen tellen En lpoediglyk herftellen Dan ftrekt ZYN zegenmet gezondheid faamgepaard, Een Hemel U op Aird Dan vindt GY uwen luft in Dochter en twee Zonen, Die U we zy bekroonen JOH AN JAKOB VAN DRUNEN. Te Middelburg, by HERMAN US de HAAS. Boekverkooper wonende in de kone Giftflraat, Fig. 14. Troostdicht bij het overlijden van Abraham de Munck (1753). 111

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 149