ten gestadig aan een verdere toegankelijkmaking van de verzameling. De af drukken van de glasnegatieven van molens, afkomstig van de fotograaf D.P. Cornelisse, werden beschreven, ongeveer 4000 stuks prentbriefkaarten inge voegd en gesorteerd. Voorts werd begonnen met het afdrukken van een groot aantal negatieven van wijlen de Middelburgse fotograag les Lamain, nog voor dat de aankoop officieel was afgehandeld. Het betreft nummers uit de afdeling Topografische prenten en tekeningen. De originele nummers uit de afdeling Historie en leven zijn geheel volgens formaat opgeborgen. De lijst van aanwinsten, bijgehouden door het Rijksarchief, telt 68 nummers, te weten behalve 39 boekwerken die aan de afdeling documentatie zijn toege voegd 50 kaarten, 70 prenten en tekeningen, 259 prentbriefkaarten, 32 foto's en 4 negatieven. In het bijzonder worden hier vermeld: een aantal topografische kaarten (stafkaarten) van Zeeland vanaf het jaar 1850; 8 houtskooltekeningen van St.Anna ter Muiden en Sluis door Maurice Seghers; diverse pentekeningen en aquarellen, o.a. een tekening van de kade te Veere door Lucie van Dam van Isselt (ca. 1910) en verschillende stads- en dorpsge zichten door A. Melchior (1948-1960), alsmede gravures van artistieke en to pografische waarde. Aan al degenenen, die het Zeeuwsch Genootschap schenkingen ten behoeven van de Zelandia Illustrata hebben doen toekomen, wordt hierbij dank gebracht. Mollusken De conservator F. A.D. van Nieulande bericht als volgt: Aan het begin van het jaar werd een collectie schelpen te koop aangeboden door mw Verbarg te Vlissingen. Vooral door de inzet van de subconservator drs D.F. Hoeksema kon een accoord worden bereikt betreffende de aanschaf van een ge deelte van deze collectie ten behoeve van de Genootschapsverzameling. Het betreft hier voornamelijk land- en zoetwatermollusken uit Zeeland, Zuid Holland en aansluitend het Belgische en Noordfranse faunagebied. Alles bijeen een zeer bruikbare vergelijkingscollectie van ruim honderd verschillende gene ra. De bewerking en registratie van deze aanwinst heeft nog even moeten wachten omdat in de zomermaanden voorbereidingen moesten worden getroffen voor een geheel vernieuwde expositie in de geologiezaal van het Zeeuws Museum te Middelburg. Onder leiding van het museumpersoneel werd met behulp van vele leden van de Werkgroep Geologie een geheel ander aanzicht gegeven aan de zo genaamde Mammoet-zaal. Intussen is deze vernieuwde zaal op 16 januari 1987 onder grote belangstelling door de Commissaris der Koningin, dr C. Boertien, geopend. Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaat van de Werkgroep Geologie werd een door mij samengestelde voorlopige inventaris uitgegeven betreffende mol lusken te Cadzand. In totaal worden daarin 296 soorten vermeld, waarvan 42 nog niet eerder in Nederland werden waargenomen. XIII

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 15