AFBEELDING VanMERCURIUSmet deZON, y; jis'i Van eene fraaije en zeldzaame Aftronomifche Verfchyning Dewelke zig zal vertoonen in 'tJaar 1743. den 7. November, voor de Middag, van negen uuren tot na de Middag ten half twee uuren. De Circumfcrcntien, gemerkt RSTEB, vertoonen den Omtrek en grootte van de Zon na de Proportie gefteld de Letter C het Centrum van de zelvede geftipte Linièn R T verbeelden de Ecliptica de Linien B E vertoonen den zigtbaaren Weg van de Planeet Mcrcurius voor of over dc Zonwaar van het begin zal zyn by de Letter B in de Eerftc Figuur voor de Middag ten 8 uuren 53 Minuuten 54 Secundenalwaar dat men Aforcuur zal zien als een Zwarte ronde vlek op de Zon, en van daar voortgaan in de Lyn B E den tyd van vier uuren agt en dertig Minuuten en twee Secundenen alsdan van de Zon zien afgaan by de Letter E in de tweede Figuur na de Middag ten 1 uur 3 1 Minuuten 56 Secunden. Alles te zien van de Stad Middelburg, op welke ik de voorgemelde Calculatie heb gefteld, volgens de Obfervatien door my, op gemelde Planeet, gedaan in myn Obfervatorium te Middelburg in Zeelandt. J. de M U N C K. Dc boven gemelde Verfchyning zal, volgens het verfchil der Meridiaanen, in lengte konnen gezien worden op de onderltaande plaatfen en tyden te Utrecht "hét Begin ren 9— 144 het Einde ten 139—46 9- 34 1—38—36 Haarlem 9o18 1—3820 Leyden 8—59—12 3714 848 54 12656 8-39—13 »7—1S NB. Door dc Aftronomifche Revolutie, zal men Mercuur in 't begin zien komen over de Zon aan den Onder-Rand, cn op 't einde zien afgaan van den Wcfter-Rand, zoo als in dc bovenftaande Figuurcn is te zien. Fig. 15. Aankondiging van de Mercurius-overgang van 1743. 119

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 165