van Zeeland, de Rekenkamer, de Admiraliteit, de Polder Walcheren en die van het afhoren van de rekeningen van Zeeland. d. jetons De verzameling jetons geslagen op gebeurtenissen in de tachtigjarige oorlog. e. bankpapier Uitgegeven in Zeeland, of door de Zeeuwse overheid of door de plaatselijke overheid en comités in tijden van tegenspoed öf door de Nederlandse Bank. vroedschapspenningen van Zeeland g. gildepenningen op Zeeland betrekking hebbend. h. loodjes in de ruimste zin, betrekking hebbend op Zeeland. i. poingoen verzameling van het stempelen der munt en het geld op last van de Generali teit en/of Zeeuwse overheid, waardoor het geld Zeeuws werd. k. noodgeld in metaal. zegelstempels en afdrukken van overheden, commissies en personen in Zeeland. NB. Deze vallen beheerstechnisch onder het archiefwezen; de betreffende col lectie van het Genootschap is in bruikleen bij het Rijksarchief in Zeeland. Voor de werkzaamheden rondom deze collectie is voorts het volgende noodza kelijk: I. Het bijhouden van een collectie naslagwerken en literatuur ten behoeve van de studie en de aankoop van Zeeuwse numismatiek. II. Contact te onderhouden met: De Vereniging voor Munt- en Penningkunde, Het Koninklijk Kabinet van Penningen, het Belgisch Genootschap voor Numis matiek, de conservatores van de verzamelingen van de Rijksmunt te Utrecht en het Rijksmuseum, de conservatores van de Oudheidkamers in Zeeland. III. Aankoopbeleid volgens de regels van het K.P.K., 's Rijksmunt en de Neder landse Bank, indien mogelijk in onderling overleg. Idem conform de richtlijnen voor het acquisitiebeleid van het Genootschap. IV. Acquisitie in de Provincie van muntvondsten en donaties, die in de boven staande structuur passen. XVI

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 18