NOTEN De auteur is veel dank verschuldigd aan wijlen de heer drs. P.J. van der Feen en diens echt genote mevr. dr.W.S.S. van Benthem Jutting voor hun toestemming tot raadpleging van het waardevolle familiearchief Van der Feen. Het langdurig bruikleen van de op De Munck betrekking hebbende archiefstukken heeft het onderzoek zeer vergemakkelijkt. Gebruikte afkortingen: ARA Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage DSB Dictionary of Scientific Biography C. C. G. Gillispie ed.), New York, 1970-1976 EvZ Encyclopedie van Zeeland, uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Ge nootschap der Wetenschappen, Middelburg, 1982-1984 FA Familiearchief GA Gemeentearchief HMW Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem JHA Journal for the History of Astronomy, Chalfont St. Giles, 1970 - KHA Koninklijk Huisarchief, 's-Gravenhage KZGW Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg Midd. Crt. Middelburgsche Courant, Middelburg, Callenfels, Mandelgreen en Taille- fert, 1758-1930 NNBW Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Leiden, 1911-1937 RAZ Rij ksarchief in ZeelandMiddelburg ZB Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg (Bevat de collecties die vroeger onder gebracht waren in de Provinciale Bibliotheek.) ZGW Zie: KZGW I. INLEIDING 1Biografische artikelen over De Munck zijn schaars. Het meest uitvoerig is F. Nagtglas, 'Jan de Munck, stads-architect te Middelburg', in Zeeuwsch Jaarboekje en Middel burgsche Naamwijzer Middelburg, 1865, Bijblad), 9-21Zijn waarneming van de Ve- nus-overgang van 1761 is besproken door J. van der Bilt, Venus tegen de Zonneschijf 1761; 1769. Een bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche sterrenkunde, Gronin gen/Batavia, 1940. (Een bundeling van een aantal artikelen welke eerder verschenen in het blad Hemel en Dampkring.) Andere biografische artikelen bevatten weinig bijzonderheden, of zijn terug te voeren tot de bovengenoemde artikelen. In chronologische volgorde zijn dit: H. Collot d'Es- cury, Hollands Roem in Kunsten en Wetenschappen, VI, eerste stuk, ('s-Gravenhage/ Amsterdam, 1835), 247-248; A. J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Neder landen, V, (Haarlem, 1852, reprint Amsterdam 1969), 355; F. Nagtglas, Levensbe richten van Zeeuwen, II (Middelburg, 1890) 245-247. Zie ook: EvZ, II, 352. 2. De auteur bereidt een dissertatie voor over de beoefening van de astronomie in de 18e eeuwse Nederlanden. Hierin zal nader op de bestaande literatuur worden ingegaan. 3. F. Kaiser, 'Geschichte der Astronomie und der Sternwarte an der Universitat in Lei den', in Annalen der Sternwarte in Leiden, 1 (Haarlem. 1868), 11. 156

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 202