40. H.C. King, Geared to the Stars; the evolution of Planetariums, Orreries and Astronomi cal Clocks (Toronto, 1978), 168-173. Voorde invloed van dit planetarium inde Neder landen zie: H.J. Zuidervaart en H. Hoitsma, 'Een Zeeuws planetarium uit de 18e eeuw', in Archief KZGW1982, 142-143. 41. J.C. de Man, 'Leonardus Stocke; eene historische bijdrage', in Tijdschrift der Nederl. Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 7,2e afd. (1856), 3-30; over zijn latere leven en zijn ontwikkeling tot specialist in keelziekten schrijft P.H. Kramer, 'Leven, werken en geheimmiddelen van Dr. Leonardus Stocke, geneesheer-specialist te Rot terdam van 1747-1775', in Rotterdamsch Jaarboekje 1934,1-28. Stocke's rol in de diverse genootschappen wordt besproken door M.J. van Lieburg, 'De geneeskunde en de natuurwetenschappen binnen de Rotterdamse genootschap pen uit de 18e eeuw'in Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwe tenschappen, Wiskunde en Techniek, 1 (1978), 124-143. Zijn betekenis als bestrijder van het materialisme van La Mettrie schetst A.W. Prins, 'Leonardus Stocke, fysiko- theologie en materialisme in de achttiende eeuw in Nederland', in Algemeen Neder lands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 75 (1983), 95-109. 42. Zie de ledenlijst in L. Stocke, Afscheidsredevoering over de voornaamste voorwerpen der Natuur en Bespiegelende Ontleedkunde, Utrecht, G.T. van Paddenburg, 1746. 43. Ibidem; Jan Bommenee was een van De Munck's aannemers bij de bouw van de Lu therse kerk. 44. A.F.V. van Engelen en H.A.M. Geurts, 'Vooruitstrevende ideeën over de meteoro logie en klimatologie van Petrus van Musschenbroek (1692-1761)', in Historische Weerkundige Waarnemingen, II (De Bilt, 1983), 28. 45. L. Stocke, Verhandeling van de Jaarlyks in den Nazomer, hier te Lande in zwang gaande Ziekte, bekend onder den naam van Galziekte: Uitgesproken voor de Maand- lyks byeenkomende Vergadering van Geneesheeren en Heelmeesteren binnen Middel burg in Zeeland, Utrecht, G. van Paddenburg, 1742. Een uitgebreide herdruk ver scheen posthuum in 1784. 46. Ibidem, 75-76:Maandgemiddelden van weerkundige waarnemingen 1735-1741; Ob servaties omtrent sneeuwvlokken publiceerde Stocke in de Philosophical Transac tions (May-June 1742). 47. FA Van der Feen, manuscript Ackermans, 47. 48. Stocke, Afscheidsredevoering, 54-55. 161

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 207