IV. DE MUNCK ALS ASTRONOOM 1. S. de Wind, 'Levenschets van wijlen den generaal-majoor P.J. Ackermans, directeur van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen', in Archief ZGW, 1, derde stuk (1857), 53-64. 2. Catalogus van Boeken etc., nagelaten door P.J. Ackermans in leven gepensioneerd Ge- neraal-Majoor der Genie, Middelburg, Van Benthem Jutting, 1857, 65. Op de vei ling wordt de bundel niet verkocht maar opgehouden voor 0,75, welk bedrag door boekhandel Jutting naderhand wel wordt afgerekend met de erven Ackermans. (Ge gevens uit bedrijfsarchief boekhandel Van Benthem Jutting, aanwezig in UB Am sterdam, verkregen door de vriendelijke bemiddeling van drs. A.C. Meijer.) 3. ZB. handschriftencollectie KZGW, nr. 3491. 4. De Munck (1744b), voorreden. 5. G. van Herk, e.a., De Leidse sterrewacht. Vier eeuwen wacht bij dag en nacht. Leiden, 1983. W. de Sitter, Short History of the Observatory of the University at Leyden 1633- 1933, Haarlem, 1933. F. Kaiser, 'Geschichte Sternwarte Leiden'. 6. C. de Pater, Petrus van Musschenbroek, (1692-1761), een Newtoniaans natuuronder zoeker (Utrecht, 1979), 26-27. 7. G.W. Kernkamp, 'Bengt Ferrner's dagboek van zijne reis door Nederland in 1759', in Bijdragen en Mededelingen van hel Historisch Genootschap te Utrecht, 31 (1910), 314- 509. 8. Vgl. H. Terpstra, Friesche Sterrekonst; geschiedenis van de Friese sterrenkunde en aan verwante wetenschappen door de eeuwen heen, Franeker, 1981; en A. Blaauw e.a., Sterrenkijken bekeken. Sterrenkunde aan de Groningse universiteit vanaf 1614, Gro ningen, 1983. 9. D. Bierens de Haan, Bibliographie néerlandaise historique-scientifique, Rome, 1883; reprint Nieuwkoop 1960/1965. 10. Het geslacht Cassini heeft in totaal vier astronomen van naam voortgebracht. Voor Jacques Cassini zie: DSB III, 104-106 en J.B. Delambre, Histoire de I'Astronomie au Dix-Huitième Siècle (Paris, 1827), 250-275. 11. De Munck (1761), 2. De Connoissance des Temps werd uitgegeven sedert 1682. 12. Vgl. E.G. Forbes, 'Tobias Mayer's contributions to Observational Astronomy', in JHA 11 (1980), 42-43. 13. FA Van der Feen, manuscript Ackermans, 51. 14. Voor Martinus Martens zie: T. Dekker, 'De popularisering der natuurwetenschap in Nederland in de achttiende Eeuw', in Geloof en Wetenschap, 53 (1955), 173-188. C. A. Davids, Zeewezen en Wetenschap. De Wetenschap en de ontwikkeling van de navigatie- techniek in Nederland tussen 1585 en 1815, Amsterdam. 1986. Zijn instrumentenen bi bliotheek werden in 1763 te Amsterdam verkocht. (Van der Krogt, Advertenties, nr.1191.) 14a. Voor de gebroeders Spinder en andere Haarlemse correspondenten van De Munck, zie: B.C. Sliggers, 'Honderd jaar natuurkundige amateurs te Haarlem', in Catalogus Tentoonstelling: Martinus van Marum (1750-1837), elektriserend geleerde in tijden van Verlichting en Revolutie. Haarlem, 1987 (in druk). 15. Gedrukt voor eigen rekening in een oplage van 100 exemplaren. Enig ons bekend exemplaar in de Bibliotheek van de Vereeniging van Genees- en Heelkundigen in Zeeland. (ZB, Middelburg.) 16. H. Woolf, The Transits of Venus; a study of eighteenth-century science, Princeton, 1959. Voor Nederland zie: J. van der Bilt, Venus over de Zonneschijf 17611769, Gro ningen/Batavia, 1940. 162

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 208