NOTEN 1. Van de 13 natuurhistorische bijdragen in de delen 1 t/m 8 van de Verhandelingen uitge geven door het Zeeuwsch Genootschap (1769-1782) waren er 8 van de hand van Baster, Slabber of Bomme. 2. Benthem Jutting, W.S.S. van en C.M. van Hoorn, 'Oude en nieuwe gegevens over le ven en arbeid van Dr. Job Baster (1711-1775)', in Archief ZGW (1967), 29-70; Ben them Jutting, W.S.S. van, 'Leendert Bomme, 1727-1788, een 18e eeuwse bioloog te Middelburg', in Archief KZGW (1969), 21-35; Benthem Jutting, W.S.S. van, 'Marti- nus Slabber (1740-1835). Amateur-zoöloog in Zeeland', in Archief KZGW 1970), 45- 66. 3. Hoorn, C.M. van, 'Enige aanvullende mededelingen over Dr. Job Baster te Zierik- zee', in Archief KZGW 1980), 158-185, m.n. pp. 158-159. 4. Zie bibliografie van Baster bij W.S.S. van Benthem Juttingen C.M. van Hoorn, 64-67. 5. Baster, J., Natuurkundige Uitspanningenbehelzende eenige waarnemingen over som mige zee-planten en zee-insecten, benevens derzelver zaadhuisjes en eyernesten (Haar lem, 1762-1765), Eerste deel, 7. 6. Slabber, M., Natuurkundige Verlustigingen, behelzende microscopise waarnemingen van in- en uitlandse Water- en Land-Dieren (Haarlem, 1769-1778), 92; Bomme, L., Manuscripten betreffende de Natuurlijke Geschiedenis, aantekening d.d. 12 april 1769 (aanwezig in Rijksmuseum Natuurlijke Historie te Leiden). 7. Bomme, L., 'Waarnemingen omtrent de gesteldheid en groeijing der zeepolypen', Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 2 (1771), 277-302. 8. Zie bibliografie van Bomme bij W.S.S. van Benthem Jutting (noot 2), 14-15. 9. Slabber, M., Natuurkundige Verlustigingen, 99. 10. Mijnhardt, W.W., 'Het Nederlandse genootschap in de achttiende en vroege negen tiende eeuw', in De negentiende eeuw, 7 (1983), 76-101, m.n. p. 80. 11. Bots, J., Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de achttiende eeuw in Nederland (Assen, 1972), 123-133. 12. Catalogus van voortreffelijke en zinnelijk geconditioneerde Boeken, enz. Alles verza meld en nagelaten door den Heere Leendert Bomme. Middelburg, 1788. 13. Bibliotheca Basteriana sive Catalogus Librorum Leiden, 1776. 14. Mijnhardt, W.W., 'Wetenschapsbevordering onder het Ancien Régime: het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1765-1974', in Archief KZGW 1985, 1- 94; W.W. Mijnhardt, (bijdrage in huidige bundel). 15. Bots, J., Tussen Descartes en Darwin, 13. 16. Bomme, L., Manuscripten betreffende de Natuurlijke Geschiedenis (zie noot 6), uit het manuscript van 'Waarnemingen omtrent de gesteldheid en groeijing der zee-poly- pen' (zie noot 7). 17. Ledermüller, M.F., Mikroskoopische vermaaklykheden, zo voor de oogen als voor den geest, behelzende de afbeeldingen van veelerley voorwerpen, zo van dierlijke li- chaamen, als van planten en delfstoffen. Amsterdam, 1776, 4 dln. 18. Zie over de zoöphyten-discussie: Dawson, V.P., 'Trembley, Bonnet, and Réaumur and the issue of biological continuity', in Studies in 18th century culture 13 (1984), 43- 63; Delaporte, F., 'Des organismes problématiques', in Dix-huitiéme siècle 9 (1977), 49-59; Pitterbush, Ph.C., Overtures to biology. The speculations of eighteenth-century naturalists. New Haven, 1964. 19. Zie daarover: Lovejoy, A.O., The great chain of being; a study of the history of an idea. New York, 1960. 180

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 234