78. Krom, Betoog, 57-64. 79. B. Nieuwentyt, Het regtgebruik der Werelt beschouwingen, terovertuiginge van onge lovigen en ongodisten aangetoont (Amsterdam, 1715), geciteerd wordt de vierde ed. (Amsterdam, 1725),615vv. 80. Krom, Betoog, 84. 81. Krom, Betoog, 72-73. 82. J.F. Martinet, Katechismus der Natuur, 4delen (Amsterdam, 1777-1779), deel 1,193; A.N. Paasman ,J.F. Martinet, een Zutphens filosoof in de achttiende eeuw (Zutphen, 1971), 45vv. 83. Krom, Betoog, 98-105. Ook Martinet nam aan dat de hemellichamen er niet alleen voor de mens zijn, en dus wel bewoond zullen zijn. Martinet, Katechismus, I, 62; Bots, Descartes, 72. 84. Nieuwentyt, Regt gebruik, 474vv. 85. Krom, Betoog, 97. 86. J. van Iperen, 'Verhandelinge over eene Goddelijke verbeteringe van het zintuig des gezigts' in: Verhandelingen Zeeuwsch Gen. der Wet. te Vlissingen, I, 461-472. 87. H. Boerhaave, Sermo Academicus, De Comparando Certo in Physicis (Leiden, 1715), Nederl. vert. inE. Cohen, Herman Boerhaave en Zijne Beteekenis voor de che mie (Utrecht, 1918), 55-79, ihb. 75 (vert. Marg. Renkema). 88. Krom, Betoog, 102-106, 117-118. Binnen het Middelburgs Department van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen werden over het vraagstuk van de 'Be wooning der Hemelen' verschillende voordrachten gehouden, Zuidervaart, 'Van de Perre', 37. 89. Krom, Betoog, 89-91. 90. Krom, Kort ontwerp, 7-8; verg. 'Verbeterd wereldstelsel van den wereldberoemden sterrenkundigen, Nicolaus Copernicus Welk stelsel door alle tegenwoordi ge groote Sterrekundigen als hoogst waarschynelyk, zoo niet als ontegenzeglyk be- weezen, wordt aangenomen' (p.7); Krom, Waarde, 41-42; Krom, Geschiedenis, 195. 91. Nieuwentyt, Regt gebruik, 903-912, ihb. 911-912. 92. Krom, Waarde, 109. 93. W. aBrakel, LOGIKÈ LATREIA, dat is Redelyke Godtsdienst, 2 delen (Rotterdam, 1700); geciteerd wordt de 21e druk (Dordrecht, z.j.) deel I, 224. 94. G.J.[ W.J.]'s Gravesande, 'Lettre Sur le Mouvement de laTerre, écrite a Mr. Sau- rin, a l'occasion du Miracle opéré par Josué', in Journal litéraire XIV, prem. partie (1729) 113-133, ook in: Oeuvres philosophiques et mathématiques de Mr. G.J. 'sGra- vesande, rassemblées et publiées par Jean Nic. Seb Allamand, 2 vols (Amsterdam, 1774), vol. 2, 298-310. 95. Krom, Verhandelingen I, 393-397. 96. Krom, Verhandelingen I, 3, 5. 97. Dit werk is één keer herdrukt, zie noot 65. Aan de bedoelde preek was nog een 'Leer rede ter opening van den Bybel' voorafgegaan (verg. noot 73). 98. Krom, Geschiedenis, 246-247; verg. voor de termen 'wysgeerte van Moses' en 'ver haal van Moses' bv. p. 168, p. 242 en Krom, Verhandelingen I, 381, 388, 392. 99. Men zie hiervoor bv. a Brakel, Redelyke Godtsdienst, 1, 215-232. 100. Krom, Verhandelingen I,388vv. 101. Krom, Verhandelingen I, 171verg. ook noot 72. 102. Krom, Verhandelingen 1,363-377; G. Recupero, Storia naturale egenerale dell' Etna, 2 vols, Catania, 1815. Krom verwijst dan ook niet naar Recupero zelf, maar naar R. Watson, Brieven tot verdediging van de voortplanting des Christelyken Godsdienst 203

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 261