werd aangeschaft. Van Benthem begon zijn zaak in 1801Dank zij een groot on dernemerstalent wist hij zijn winkel in korte tijd tot de meest toonaangevende assortimentsboekhandel van geheel Walcheren uit te bouwen. Rond 1808 re kende hij ongeveer de helft van de Zeeuwse bestuurlijke elite tot zijn clientèle, terwijl hij ook het leeuwendeel van de Middelburgse advocaten, artsen en predi kanten van boeken voorzag. Ook het feit dat de overige Walcherse boekhande laren tot zijn reguliere afnemers behoorden en hij maar zelden boeken bij hen betrok, wijst er op dat Van Benthem een centrale positie in de Walcherse boek verkoperswereld innam. Tot nu toe is voor de periode 1801-1812 via een a-selec- te steekproef ongeveer een derde van de in deze klantenboeken geregistreerde transacties geïnventariseerd en in themacategorieën ondergebracht. Uiteraard hebben deze resultaten een voorlopig karakter. Het is echter niet waarschijnlijk dat de berekende percentages bij verdergaand onderzoek meer dan marginaal zullen veranderen"1 Van Benthem leverde veel aan leesgezelschappen. Van de ruim 35 traceerbare leescolleges in Middelburg en wijde omtrek werden er een kleine dertig door hem bediend22. De percentages voor de aan de verschillende themacategorieën bestede hoeveelheid geld leverden een verrassende bevestiging op van de net vermelde conclusies ten aanzien van de belangstelling voor de natuurweten schappen in de overige cultureel en wetenschappelijk georiënteerde genoot schappen. Gemiddeld werd slechts 2% van het totale leesgezelschappenbudget aan natuurwetenschappelijke lectuur besteed. Romans en verhalen, geografie en reisbeschrijvingen en geschiedenis waren met respectievelijk 24, 20 en 15% van de totale bestedingen absolute koplopers. Samen met de tijdschriften namen deze categorieën 3/4 van het budget voor hun rekening. Uiteraard geldt ook hier dat de tijdschriften in deze periode nogal wat bijdragen met een natuurweten schappelijk karakter bevatten. De trend is echter duidelijk. Het Walcherse lees- gezelschapspubliek achtte de vormende waarde van geschiedenis en geografie aanzienlijk hoger dan die van de natuurwetenschappen. Vanzelfsprekend ver doezelt deze totalisering van het leesgezelschapsbudget de aanzienlijke verschil len die er tussen de diverse leesgezelschappen konden bestaan. Zo waren er met een groot budget van honderden guldens per j aar, terwij 1 sommige het met enke le tientallen gulden 's jaars moesten doen. Bovendien waren er gezelschappen bij die nauwkeurig de internationale ontwikkelingen op het gebied van literatuur en wetenschap volgden, terwijl andere zich voornamelijk richtten op populaire bestsellers in de sector romans en verhalen. De laatste waren echter veruit in de meerderheid en hun lectuurdieet vertoont op het eerste gezicht vele overeen komsten met hetgeen men uit de boekenkeuken van het Nut kon samenstellen23. Driekwart van zijn omzet behaalde Van Benthem bij de particuliere kopers. Tussen 1801 en 1812 bediende zijn boekhandel gemiddeld tussen de 450 en 550 klanten uit Middelburg en wijde omgeving per jaar. Voor deze tijd was dit een zeer hoog aantal, aangezien tot ver in de negentiende eeuw een boekhandel met 200 klanten als een levensvatbare onderneming werd beschouwd. Voor het jaar 1808 is een poging gedaan inzicht te krijgen in de omvang van het totale Middel burgse boekenkopend publiek. Wanneer de grens tussen incidentele en regel matige boekenkopers bij een besteed bedrag van fl. 10,- per jaar wordt gelegd - dit bedrag was net toereikend voor enkele stichtelijke werkjes, wat schoolboe ken en papierwaren - kan slechts 3 a 4 van de Middelburgse huishoudens tot de regelmatige boekenkopers worden gerekend: 3 a 3,5% van de Middelburgse 220

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 278