huishoudens besteedde jaarlijks tussen de fl. 10,- en de fl. 50,- en 0,5% spen deerde jaarlijks voor meer dan fl. 50,- bij de boekhandel24. Wanneer voor het jaar 1808 de correlatie tussen genootschaps- en boekenkopend publiek wordt onderzocht, blijkt dat ongeveer 64% van de regelmatige Middelburgse boeken- kopers op enigerlei moment betrokken was bij een of meer van de in Middelburg gevestigde culturele en wetenschappelijke genootschappen. Aangezien voor de periode na 1795 niet alle ledenlijsten van de Middelburgse genootschappen meer compleet beschikbaar zijn, is het aannemelijk dat het correlatiepercentage in werkelijkheid nog hoger is geweest25. Het bestedingspatroon van de particuliere kopers week nogal van dat van de leesgezelschappen af. Theologische en stichtelijke lectuur spande hier de kroon met ruim 21% van het totaal bedrag aan aankopen, gevolgd door school- en leer boeken. De natuurwetenschappen kwamen hier aanzienlijker hoger uit dan bij de leesgezelschappen: 7% tegen 2%Historische boeken hadden echtereen gro tere populariteit evenals litteraire werken (inclusief romans, dichtkunst en taai en letterkundige studies). Hieraan werd ruim 18% van het budget besteed. Ook in dit geval nivelleert de gebruikte telmethode de grote verschillen die er tussen individuele kopers konden optreden. De groep kopers die blijkens hun boeken- dieet de litteraire en wetenschappelijke ontwikkelingen wilden blijven volgen was echter, evenals bij de leesgezelschappen, bijzonder klein. Cursorisch onderzoek van de aangeschafte literatuur op natuurwetenschappe- lij k gebied wijst uit dat het publiek met name geïnteresseerd was in fysischeche mische en vooral biologische werken. Deze namen driekwart van het totaal ver kochte titels voor hun rekening. Medische en farmaceutische boeken waren ver antwoordelijk voor het resterende kwart. De hoeveelheid wetenschappelijke li teratuur op fysisch, chemisch en biologisch gebied was uiterst gering en de ko pers hiervan moeten vooral onder een beperkt aantal leden en directeuren van het Zeeuwsch Genootschap gezocht worden. Het ging hierbij om werken als La voisier's GrondbeginselenAppia's Elémens de Sphères of een enkele universi taire oratie. Ook de kopers van wetenschappelijke literatuur in andere discipli nes en van litteraire werken uit de canon hoorden in deze publiekssector thuis. Het aandeel van de populariserende literatuur in de sector fysische, chemische en biologische boeken was vele malen groter. Meest verkocht bleef Martinet in allerlei versies of buitenlandse pendanten van dit werk. Rijk geïllustreerde en kostbare werken als de Flora Batava of Buffon's Histoire Naturelle hadden even eens aftrek. Bij de medische en farmaceutische literatuur lagen de accenten precies omge keerd. Het grootste deel van deze categorie bestond uit gespecialiseerde litera tuur die werd aangeschaft door de kleine groep medische beroepsbeoefenaren. Het ging hierbij om medische tijdschriften als het Geneeskundig Magazijn van Stipriaan Luiscius of werken als de Bataafsche Apotheek. Het publiek voor po pulariserende werken op medisch gebied was gering. De medische sector zelf be hoorde tot de grootste afnemers van dit soort literatuur. Het meest opmerkelijke was wel dat in de sector school- en leerboeken de natuurwetenschappen, zelfs in hun meest elementaire vorm, geen rol van betekenis speelden. Incidenteel wer den leerboeken als Bangma's Grondbeginsels der Meetkunde, Strabbe's Arith- metica of Van Werkhoven's Beknopt Leerboek der Scheikunde aangeschaft, maar deze aankopen vielen in het niet bij de honderden andere op taal, gods dienst of geschiedenis gerichte leerboekjes. 221

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 279