NOTEN 1. Koninklijk Besluit 6 januari 1823, Bijvoegsel tot het Staatsblad X, 495. 2. ARA Binnenlandse Zaken 1796-1813. 2.01.12, 827. 3. Het Staatsbewind der Bataafsche Republiek houdende Verordeningen omtrent het Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht binnen de Bataaffsche Republiek. Gedrukt in Den Haag ter Staatsdrukkerije. 1804. 4. Reglement, omtrent de inrigting van scholen, ter aankweeking van heelmeesters en vroedvrouwen. 6 januari 1823. Bijvoegsel tot het Staatsblad X, 496. Art. 2. 5. Ibidem. 6. Deze bevoegdheid hebben de op het platteland gevestigde artsen in vele gevallen ook in onze eeuw behouden. 7. Onder een farmacopee verstaat men een voorschriftenboek voor de bereiding van ge neesmiddelen met kracht van wet. 8. Pharmacopoea Batava. Amstelodami, apud Johannem Allart, 1805. 9. H.A.M. Snelders, 'Romantiek en natuurwetenschappers in Nederland', in De Negen tiende Eeuw 8 (1984), 72-91. 10. W. Stoeder, Geschiedenis derpharmacie in Nederland (Amsterdam, 1891), 355. 11. J.C. de Man, De geneeskundige school te Middelburg, hare lectoren en leerlingen 1825 tot 1866. Middelburg, 1902. 12. Reglement van inrigting en administratie der school, tot aankweeking van heelmees ter en vroedvrouwen in de provincie Zeeland. 17 Mei 1824, art. 28. 13. Ibidem, art. 18. 14. Ampliatie op het bij Zijner Majesteit's besluit van den 17den Mei 1824, no. 79, goed gekeurd reglement van inrigting en administratie der school ter aankweeking van heel meesters en vroedvrouwen, in de provincie Zeeland. 17 December 1828. 15. De Man, Geneeskundige school, 51 16. Catalogus van eene belangrijke verzameling goed geconditioneerde boeken, in ver schillende talen en wetenschappen, waaronder vele voorname werken over natuur-, planten-, schei-, en artsenijmengkunde enz; alles nagelaten door den weledelen heer Johannes Priester, in leven lector in de chemie aan de geneeskundige school te Middelburg, lid der Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toe- voorzigt in Zeeland. Zeeuwse Bibliotheek Middelburg, 71 M 55. 17. Ibidem. 18. Bezoarstenen zijn van dierlijke oorsprong. De steen uit de galblaas van de Oosterse bezoargeit was een zeer kostbaar geneesmiddel. Tot in de negentiende eeuw werd de bezoarsteen gebruikt als tegengif. Men liet de steen in een vloeistof hangen, zodat de geneeskracht daarin kon overgaan. 19. Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie; geredigeerd door P.J. Haaxman, apo theker te Rotterdam. Voorburg, A.M. Broedelet. 20. Catalogus nalatenschap Priester. 21. De Man, Geneeskundige school. 22. G.J. Dozy, De familie Dozy, genealogie en geschiedenis, 's Gravenhage, Van Stoc- kum's Antiquariaat, 1911. Niet in de handel. 23. Wet van 12 Maart 1818, ter regeling van het geen betrekkelijk is tot de uitoefening van de verschillende takken der Geneeskunde. Staatsblad no. 16. 237

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 295