76. B. Gerbier, Memorandum nopens de oprichting van eene Publique Constleerplaatse in de stad Middelburgh, in dewelke arme jongelingen en andere (gerecommandeerd door de respectieve steden) geïnstrueerd zullen worden gratis, en die van middelen voor het derde part der oncosten, die ouders gewoon zijn te doen als sy hun sonen buiten 's lands senden. Middelburg, 1652(7). Zie F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, I (Mid delburg, 1893), 255-258; Unger, De geschiedenis, 64 (56). 77. W.S.S. van Benthem Jutting, 'Martinus Slabber (1740-1835), amateur-zoöloog in Zeeland', in Archief KZGW (1970), 45-66; dez., 'Lotgevallen van het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg in de 19e en 20e eeuw', in Archief KZGW (1972-73), 15-42, wijst op het bestaan van een soortgelijk genootschap te Goes, vanaf 1772, waar Slab ber doceerde (19). 78. Schnitger en Bon, "Vernuft en vlijt', 15. 79. W.S.S. van Benthem Jutting en C.M. van Hoorn, 'Oude en nieuwe gegevens over le ven en arbeid van Dr Job Baster (1711-1775)', in Archief ZGW(1967) 31-32,57 (tekst autobiografie). 80. Parijs, Bibi. de la Faculté de Médecine, mss. 50-69. Zie ook Fokker, Levensberichten, 116-117 (L. Mus) en 132-133 (J. de Puyt),die resp. in 1768 en 1766 in de registers voor komen. Samuel de Wind, die in 1765 in Parijs studeerde, vond ik er echter niet in, evenmin als de Vlissingse geneesheer David-Henry Gallandat, die er nota bene van 1757 tot 1760 was en dus zeker zesmaal de halfjaarlijkse inschrijvingsregisters gete kend had moeten hebben. Vgl. A.P.C.H. Knegtel, 'Nederlandse medici te Parijs in de achttiende eeuw', in Aereperennius, nr 27 (juli/okt. 1977), 53-59, waar een brief van De Wind uit Parijs, 20-11-1765. 81Veelbelovend is hier, voor een helaas laat tijdstip, het onderzoek naar de leescultuur te Middelburg, door J.J. Kloeken W.W. Mijnhardt, 'Het Lezerspubliek als object van onderzoek. Boekaanschaf in Middelburg in het begin van de 19e eeuw', in De nieuwe taalgids 79 (1986), 14-32. Men notere reeds nu als voorlopige conclusie: 'de humanisti sche elitecultuur lijkt in Middelburg onder sterke druk te staan' (25). 82. RAZ, Prefectuur, 83: Plan d'instruction préparatoire, in dato 26-8-1813. 41

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 75