mee gerekend kan worden als met gehele getallen. Hij bepleitte zelfs een deci male onderverdeling van maten, gewichten en munten22. In Eversdyck's bibli otheek waren wel de grote wiskundige werken van Stevin aanwezig, maar De Thiende ontbreekt bij de inventaris. In het 'Claddebouck' vinden we geen deci male schrijfwijze. Hoe Eversdyck bijvoorbeeld de inhoud van een bol bereken de met n 3, 14159265, zien we in Questie 62. De betreffende bol heeft een middellijn van 1043 delen, waarvan er 19000 een blooise roede vormen, een maat die de rekenmeester wel vaker gebruikte. De berekening verloopt als volgt (de spaties zijn door schrijver dezes ingevoerd): 'Aldus seght 100 000 000 314 159 2651 043 1 043 circumferentie 327 668 113 395 multipliceert metten diameter 1 043 Superfytie des cloots 341 757 842 270 985 multip. met Vó des diameters 173% inhoudt des cloots 594 089 049/147 728 92 viercante deelkens'. De deling door 100 000 moet nu nog worden uitgevoerdsamen met de afronding resulteert dit in het weglaten van de laatste 8 cijfers, zie de schuine streep. De uit komst is 594 089 049 cub.deelkens. In de goniometrie nemen wij sin 90° 1. We vinden dan sin 46° gelijk aan 0,71934. Eversdyck zou stellen: sin 90° 100 000, dan is sin 46° 71 934. Het aantal cijfers van de sinus kunnen we groter of kleiner maken door het aantal nullen van sin 90° in dezelfde mate te wijzigen. Iets dergelijks paste men toe bij logaritmen en bij rentefactoren. d. Logaritmen, de moderne wiskunde ten tijde van Eversdyck De logaritmen waren voor Eversdyck en zijn tijdgenoten een nieuw reken-hulp- middel. Het grote belang van logaritmen was, dat men arbeidsintensieve bewer kingen als vermenigvuldigingen, delingen, machtsverheffingen en worteltrek kingen kon terugbrengen tot veel eenvoudiger optellingen, aftrekkingen, ver menigvuldigingen en delingen. John Napier maakte de ontdekking, zo U wilt uitvinding, van de logaritmen we reldkundig in 1614 in zijn boek Mirifici logarithmorum canonis descriptio, dat in Eversdyck's bibliotheek aanwezig was. Het stelsel van Napier was niet zo erg praktisch. Prof. Henry Briggs te Londen berekende logaritmen voor het grond tal 10, dat aan ons talstelsel ten grondslag ligt. Hij schiep daarmee een veel han diger systeem. De Nederlanders Ezechiël den Decker en Adriaen Vlacq gaven in 1627 een boek uit, dat de logaritmen van alle getallen van 1 tot 100 000 in 10 deci malen bevatte23. In Eversdyck's bezit was ook het boek van Wmgate, Arithmeti- ca logarithmica. Hij gebruikte in zijn'Claddebouck' logaritmen om bij bereke ningen uit de wijnroei- en peilkunde derde-graads wortels te bepalen. Na elke berekening lezen we: 'dese extractie is door multiplicatie geprouft'. Hij contro leerde de uitkomsten allemaal. 48

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 82