houdt met de bepaling van de inhoud van wijnvaten en delen daarvan. Ook de weinige artikelen over renteberekeningen zijn niet behandeld. 18. Naschrift Het bestuderen van het 'Claddebouck' geeft de lezer een indruk van de werk zaamheden van de 17e eeuwse rekenmeester. Op allerlei terreinen waar iets te rekenen viel, was hij paraat: maten en gewichten, bouwwerken, landmeetkun de, renteberekingen; ook maakte hij berekeningen in opdracht. We vinden ver wijzingen naar correspondentie met andere rekenmeesters over elkaar voorge legde vraagstukken. Eversdyck heeft hier en daar opgeschreven, waar hij moei lijkheden bij het oplossen ondervond. We kunnen soms stap voor stap zijn po gingen volgen. Spectaculaire ontdekkingen heeft de rekenmeester niet gedaan op wiskundig ge bied. Hij toonde zich wèl een bijzonder kundig rekenmeester, van wie ruim een eeuw later zou worden geschreven: Hij was 'in de Rekenkonst, en andere Deelen der Wiskonst, als de Landmeetkonst en Sterrekunde, zeer ervaaren, ge- lyk uit zyne doorwrogte werken genoegzaam blijkt'3y. NOTEN 1D J. Struik, Het land van Stevin en Huygens (Nijmegen, 1979), 15 en 16. 2. D.J. Struik, Geschiedenis van de wiskunde (Utrecht, 1965), 101. 3. Gegevens zijn afkomstig uit het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), Leiden, 1914-1935, diverse delen. 4. M. Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland. (Middelburg, 1696/1965), 729. 5. NNBW. deel 3, kolom 364. 6. NNBW. deel 2, kolom 644. J. Coutereeis. Arithmetica. Middelburg, 1599, herdruk bewerkt door C.F. Eversdyck. Middelburg, 1658. 7. NNBW deel 3, kolom 366. 8. W.S. Unger en J.J. Westendorp Boerma, 'De steden van de Bevelanden en Tolen', II, 'Goes', in Archief ZGW 1957, 15-17. 9. A.J. Barth, F.H. de Klerk en J.L. v.d. Valk, Goese Straatnamen (Alphen aan den Rijn, 1986), 38 en 104. 10. R. A.S. Piccardt, Bijzonderheden uit de geschiedenis der stad Goes (Goes, 1864/1979), 177 e.v. 11. Piccardt, Bijzonderheden, 40-42. 12. Smallegange, Cronyk, 537. 13. L.J. Abelmann en J.L. v.d. Valk, Zo zag Goes er uit Alphen aan den Rijn, 1971), afb. 5. 14. NNBW deel 3, kolom 366. Gedrukte werken van Eversdyck: Traktaat van de Wijnroede. Middelburg, 1613, herdruk 1618. Pachttafelen waardoor alle onervarenen in de rekenkunst seer veerdigh ende ghereet connen calculeren de pacht, huer, onkosten en coop van lande. Middelburg, 1649, Goes, 1668. Tafelen van interest. Middelburg, 1652, herdruk met appendix 1663. 61

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 99