Bijlage TOT UYTERSTE RUINE 103 Aanvalsplan tot aantasting van de Spaanse hegemonie in West-Indië door Jan de Moor (circa 1577-1644), burgemeester van Vlissingen en bewindhebber van de Kamer Zeeland van de WIC (circa 1630). NASH inv.nr 1358a* Concept in wat manieren dat men door Godes hulpe den staet van de Westindische compagnie soude connen vastgestelt werden, mitsgaeders desen lande grooten dienst geschien ende den coninck van Hispanien tot syne uyterste ruine ende verderf soude gebracht werden.127 Alsoo den coninck van Hispanien enden synen raet begundt te gevoelen den groo ten afbreuck die hem ende de syne werden aengedaen door de Westindische com pagnie, soo in de Brasilien als Westindien, daerdoor hy ende de syne in soodani- gen postuere werden gestelt dat sy niet en connen uytvoeren hare moordadige ambitieuse deseinen, soo in de landen van Vranckryck, Italien, Duyslandt als deser landen. Waerdoor hy voornementlycken werden geparst in 't versoecken van eenen treves in dese landen om soo alle syne schepen van oorlooge ende bootsvolck te trecken uyt de havenen van Vlaenderen om die tot synen dienst jegens de macht van de Westindische compagnie te gebruyeken, daeruyt can geoordeelt werden hoe dat de conquesten van Brasilien hem aen het herte is raeckende. Soo dat hy liever alles in Nederlandt soude abandonneeren dan de compagnie in Brasilien ende Wesindien te laeten nistelen gelyck nu claerlyck is blyckende by syne macht van schepen die hy nu in syne landen van Hispanien ende Portugael als Bosschayen128 is toerustende met groot aental van bootsvolck ende soldaeten om de conquesten in Brasilien deser landen afhandigh te maecken.129 Dit voorschreven gemerekt ende ingesien hebbende soo hebbe ick den lande wil len aenwysen door wat middelen dese loffelycke compagnie soude connen gemeintineert werden ende gebracht tot eenen vasten en geluckygen staet, ende daer nevens gevoordert den dienst, welvaren ende reputatie deser landen d'welck my is moveerende desen op pampier te breingen ende syne Excellentie daer van te dienen naer myne advys. Alsoo bevonden wert de macht van de Westindische compagnie soodanigh te wesen dat se jegenwoordigh niet bestandigh en is om soo een royaelle macht te equipeeren om te connen de armade van den coninck van Hispanien het hooft te bieden, nochte oock het landen van het crysvolck ende amonitie van de selve te beletten, soo dat apparent de compagnie in de landen van Brasilien maer defensyf sullen connen vechten, ende voornementlycken soo de macht onser vianden voor de onse aldaer souden syn soo dat nootsakelycken wat notabels by diversie moet aengevangen werden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 105