TOT UYTERSTE RUINE 105 mitsgaeders vyf a ses hondert soldaeten die souden dienen tot besettinge tot soo- danige conquesten al by het secreet concept sal aengewesen werden. Ende alsoo dese equipagie in dese gelegentheyt seer beswaerlyck soude connen volbracht wer den van wegen de compagnie, ten waere de provintien de compagnie assisteerde met een meerder subsidie. Ende alsoo een soodanigen tocht met dese macht soude connen aengevangen wer den, soude niet alleenelycken strecken tot dienste deser landen, maer oock voor andre onser geallieerde coninckrycken, vorsten ende heeren souden connen beweeght werden aen dit goet loffelyck werck de hant te bieden, om door sooda nigen middel den Spainjaert de handen vol werckx te geven ende hem onmach- tich te maecken, uyt te royen, te water ende te lande, sulcx als by de secrete instructie sal aengewesen werden waertoe hem desen is refereerende. Secreet concept alwaer aengewesen wert tot wat dienst voor dese landen de voorschre ven schepen met haer crysvolck tot afbreuck van onse erfvyanden souden gebruyck wer den, sal hier in het vervolgh aengewesen wesen. Alle dese voorschreven schepen ende jachten en gevolgh souden moeten vooreerst nemen haren rendevous op de reede ontrent Rammekens om aldaer te formeeren de ordre om dese naervolgende deseinen aen te vangen om den 1 augustus130 zee te nemen.131 Hier de soldaeten ende matroesen geembarqueert synde, soude met advys van synen Excellentie voor eerst een exploot werden aengevangen op eenige der avenen van Vlaenderen om die te vermeesteren waertoe den middel ende gelegentheyt soude aengewesen werden. Ende alwaert schoon dat de aenslaegen misten in 't ver meesteren van eenige steden soo soude men soo veel connen te wege gebracht wer den dat alle hare schepen liggende in de geule van Oostende als in 't Scheurken van Dunckercke soude connen vernielt ende te niete gebracht werden.132 Dese voorschreven exploiten gedaen synde, sal men de voyagie avanceeren, de caneelen afseilende, te seilen naer de cust van Busschayen. Naerdat de wint ende gelegentheyt des tyts soude bequam wesen, soude hier schoone exploiten connen uytgerecht werden. Beginnende van Sint Bastiaen133 soo lancx de cust de schepen verdeelende in de Croengie134 tot Ribadeus,135 overal vermeesterende ende vernie lende alles te lande ende te water wat becoemelyck soude wesen.136 Seilende soo voorts lancx de cust van Galissien ende Portugael, aendoende sooda- nige reeden, bayen, revieren als daer beseilelyck soude moegen wesen naer dat het weder ende wint sulcx toeliete. Ende met soodanigen macht is bestandigh om aen te tasten Bayona, Viane,137 Portaport,138 alsmede te seilen binnen de reviere van Lisbona.139 In alle dese plaetsen syn groote schatten te becoemen140 ende diversche branschattingen connen doen om de oncosten van dese equipagie te connen vin den. Hierdoor soude Portugael sulcken craeck crygen door het destrueeren van alle hare schepen dat se in vele jaren niet bestandigh soude connen wesen om eenige schepen, het sy op Oostindien als op Brasilien, te connen equipeeren. Ende soo

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 107