106 TOT UYTERSTE RUINE voorts te seillen naar Sint Uval141, Sint Lucas,142 Sevilla tot in de baye van Cabs Malis,143 overal ruineerende alle hare gallioenen ende schepen die op de reeden ende bayen souden te becoemen syn, daertoe gebruyckende een partie brantsche- pen, die van de vercregene prysen bequamelycken souden connen gemaeckt wer den. Inde144 dese exploiten soude niet alleene groote conquesten vercregen werden, maer alsmede den coninck van Hispanien in soodanigen postuere gestelt werden ende daerdoor in sulcken onmacht soude gebracht werden dat hy niet en soude connen secundeeren syne landen van Brasilien noch Westindien waerdoor de com pagnie alsmede dit naer beschreven exploet met seer groote avantagie soude uyt- gevoert werden ende den coninck van Hispanien gestelt in soo een verloop daer door hy soude coemen te verliesen niet alleene syne vercregene landen in Brasilien maar syn gantsche Indien.145 De exploeten volbracht hebbende, souden alle de particuliere liefhebberen met hare schepen afscheyt geven om voorders hare avonture te soecken ende hare ver cregene buyten naer patriam te breingen. Ofte ten ware dat eenige der selviger geliefden nevens de andere armade hare fortune te poursuiveeren. Dese schepen in de baye van Calis versien hebbende, sullen haeren coers stellen naar de Wilde Eylanden in Indien146 om de selfvige schepen aldaer te ververschen ende versien wat noodigh is. Hier in dese voorschreven eylanden can dese armade versterckt werden met een partie brave mannen die versien syn met goede wapenen ende het climaet gewoon. Dese syn Fransoisen ende Engelsen die aldaer hare colonien syn hebbende onder de directie van hare gouverneurs, die my hebben presentatie ge- daen van hare persoonen, soo door hare brieven als door besendinge van hare gecommitteerde om met my in handelinge te coemen, doende presentatie van hare persoonen ende volck in 't aenvangen van eenige exploeten op den Spaingaert te weten soo men haer wil versien van schepen ende vyvers. Van amonutie hebben sy van alles de vulte. Met dit volck nevens onse macht is wat notabels uyt te rechten ende crijgen de selve sonder costen tot assistentie deser landen ende compagnie. Soude haer door desen middel trecken in de oorlooge, men soude tot desen eynde een jacht te vooren uytseinden om dese voorschreven gouverneurs hier van de wete te doen, ten eynde sy haer mochten prepareeren ende veerdigh houden om groo te quantiteyt van vyvers op vooraet te prepareeren.147 Alle de schepen, jachten ende roytuygh in de eylanden ververscht hebbende ende van alles versien, sullen get'samentlyck seilen naer de vaste custen in Indien. Ende voor eerst aendoen Punto del Rey148 ende het casteel aldaer te vermeesteren om door dien middel te becoemen ende behouden de soutpanne daer geduerigh soo veel souts is te becoemen om alle onse ende oostersche landen te connen voorsien. Het casteel te besetten met twee compagnien van des compagnies soldaeten die sulckx voor hare reeckeninge sullen behouden.149 Van Pointo del Rey te seilen naer de Margriete.150 Aldaer van gelycken te ver meesteren het casteel ende stadt ende het geheele eylandt d'welck dienstich is voor de compagnie soo in 't regardt van de perelvisscherie als om een goede plantagie te maecken van alle soorten van vyvers. Hier vallen mede vele bestiaelen, soude eenen spyscaemer wesen voor het fort Pointo de Rey. Dit casteel soude dienen besedt te

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 108