TOT UYTERSTE RUINE 107 wesen met een compagnie soldaeten ende een partie negros om de plantagie te voorderen alsmede de swarten te oeffenen ende exerceeren in de perelvisserie. Hier soude dienen te blyven eenige jachten om geduerigh daermede te bevaeren naer de vaste cust ende eylanden Bonnary151 tot het eylandt Oruba152, om daer bonnary- hout te laeden alsmede huyden ende om eenige prysen te veroveren ende te becoe- men.153 Het voorschreven exploet volbracht hebbende, de vloete te verdeelen in twee par- tien. De eene partie te seilen lanckx de vaste cust om alle de plaetsen te ver meesteren by de Spaingaerts besedt als Conina,154 Coninagotta,155 Cracas156ende Coro, uytroyende alle de Spaingaerden die daer te veroveren soude moegen wesen. De andere partie soude aendoen alle de bovenschreven eylanden als daer van gelyc- ken alle de Spaingaerden uytroyende. Dese twee vloeten souden haren rendevous nemen aen Cabo la Veile.157 In alle dese voorschreven plaetsen soude te becoemen wesen groote quantiteyt huyden ende root verve158 hout ende vele vyvers dewelcke eenighsins soude connen de reyse verstercken.159 Hier aen Cabo la Veile ordre te stellen ende de vloete te verdeelen ende eenige der lichte schepen ende jachten te laeten seilen naer Rio de la Hache160 ende aldaer te ondersoecken wat van de perelvisscherie is. Soo sal noodigh syn eenige van de indi anen die aen Cabo de la Veile woenen mede te nemen om aenwysinge te doen waer de visscherie der peerelen te vinden soude wesen. De selfde indianen wel te tracteeren ende te betaelen ende meteenen Rio de la Hache te vermeesteren.161 Voorders met de andre resteerende schepen te beseilen Sint Marta162 ende Rio Grando. Daer het volck te landen ende beyde de plaetsen te vermeesteren ende den Spaingaert uyt te royen. Ende hier voor eenen tyt te cruysen alsoo hier vele passagie van schepen dewelcke syn coemende uyt Spaingien met alderley waren, coopmanschappen, oly ende wynen, alsmede met swarten coemende van Angola, die seer dienstigh tot dit werck soude wesen.163 Cartagena aen te tasten soude voor ditmael ondienstich achten om reden in 't eer ste concept aengewesen, maer soude voor al dienstich achten met de gantsche armade te seilen naer de Honduras ende met gewelt aen te tasten het casteel ende stadtTrugillo.164 Ende voorders het gantsche landt te vermeesteren ende insonder- heyt de reviere de Nicaragua, daerinne maeckende op een welgelegen plaetse een ofte meer stercke forten ende casteelen. Tot besetten van dese reviere is den lande alsmede de Oost en de Westindische compagnie hieraen ten hooghsten veel aen gelegen.165 Dese voorschreven reviere Nicaragua is soo verre in 't landt loepende naer de Suytzee166 dat de cincke ofte passagie maer drie mylen over lant en is. Dan coemt men in de Suytzee alwaer seer fraye bayen syn om schepen ende bereken te equi peeren. Daer is timmerhout genoegh in overvloet. In dese reviere valt de beste indigo. Dese reviere soude men vooreerst moeten opvaeren met eenige vlot gaen- de jachten ende saloupen om alle de gelegentheyt te ondersoecken ofte de selvige tot boven toe navigabel is. Alsmede een goede partie soldaeten ende matroesen

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 109