108 TOT UYTERSTE RUINE met vierroers doen over lant traversseeren om te ondersoucken ofte daer bequae- me passagie is tot aen de Suytzee, om daerover met eenige jachten by stucken te connen over lant breingen om avontagie ende ondersoeck te doen in de Suytzee, waeraen ick niet en twyfele. Wat hier van is can afgenoemen werden uyt de brie ven van den gouverneur van de Honduras geschreven aen den coninck van Hispanien die dese saecke van de reviere soo recommandeert, soo sulckx tot onse kennisse soude coemen, dat den coninck door dien middel syne gantsche vrucht van de Suytzee ende syne schatten van silver ende gout uyt Silly167 ende Perou168 soude verliesen. Dese ontdeckinge soude een praeparatyf syn om den gantschen handel van de Suytzee tot onser landen te trecken. Ende soude door dese passagie alle de waren ende coopmanschappen gaende ende coemende naer ende uyt de Suytzee connen gebracht werden, ende dat in den tyt van vier maenden. Dese pas sagie soude oock seer dienstich wesen voor de Oostindische compagnie.169 Den voorschreven gouverneur van de Honduras adviseert voorders aen den co ninck dat hy bevreest is, soo onser natie coemen te verstaen de gelegentheyt van de reviere en de passagie over lant tot aen de Suytzee, dat door hare groote industrie souden middel vinden dese reviere met doorgraven van het lant tot in de Suytzee te breingen. Ende was versoeckende assistentie van soldaeten tot synder defensie alsmede om te imployeeren in de silvermynen by hem ontdeckt. Dese provintie is seer soeberlyck voorsien van crysvolck, daerom te lichter is te incorporeeren.170 Dese voorschreven provintie is een171 seer rycke provintie ende welgelegen. Hier wast den indigo overvloedigh daervan getuygenisse is geweest de costelycke vloete voor desen verovert by den admirael Pieter Adriaensen172 by hem in173 dese landen ingebracht, behalven noch alle den indigo die met bereken over de Golpho174 wer den overgevoert ende soo gebracht over lant tot op de cust Campesy175 ende soo overscheept naer de vloete van Sint Jan d'Ulua.176 Voorts vallen hier huyden ende andere costelyck mynen van silver daeraf den gouverneur een goede partie heeft overgesonden ende by de Westindische compaingie177 becoemen. Desen mynen syn soo ryck als den coninck noch eenigh heeft becoemen. Syn tot noch toe gesloeten gehouden alsoo den coninck vreesde, soo de selfde tot kennisse van een igh coninck ofte deser178 landen rochte, dat hem die soude afhandigh gemaeckt werden, alsoo uyt dese landen de provintien connen beseilt werden minder als een maent, ende coemende van gelycken. Om nu te coemen tot mynen voorslagh daerdoor dese landen souden connen becoemen niet aileenelycken haer gebourseerde penningen tot deser equipagie, maer in corten tyt soo veel prompte middelen syn te becoemen dat alle de lasten van oorlooge, soo te water als te lande, souden gevonden werden ende den coninck van Hispanien door dien middel gebracht tot syn verderf. Alle de silver ende ande re mynen souden moeten blyven tot profyte deser landen, mits dat den lande soude onderhouden soo veel soldaeten als tot de provintie ende forten souden van noode wesen, mitsgaders de amonutie ende swarten die den arbeyt van de mynen souden doen. Ende alle de manefacturen ende coopmanschappen als indigo, huy den ende andere gewassen ende waren souden blyven aen de Westindische com pagnie, alsmede het bevaeren ende conquesten in de Suyderzee. Ende noepende de

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 110