TOT UYTERSTE RUINE 109 vercregene beuyten geduerende dese exploeten, souden verdeelt werden alf aen het land alf aen de compagnieschepen. Ende soo eenige particuliere schepen hun tot uytvoeringe deser voorschreven exploeten haer hadden bygevoeght, souden aen haer behouden sulckx als sy souden moegen becoemen ende verovert hebben son- der daervan aen yemant part ofte deel te doen als alleenelycken de gerechticheyt van syn Excellentie te betaelen. Doch soude de particuliere verbonden syn haer te onderwerpen de commande van den generael, ende dat op groote pene daer op gestatueert. Dese voorschreven exploeten aldus gedaen synde, souden alle de schepen ende jachten verdeelen in twee esquaders. De helft van dien doen traversseeren om te beseilen de hooghte tusschen Porto Bello179 ende Rio Eschager.180 Coemende by nachte op de cust, begevende met de schepen ende jachten in eenige bayen181 die daer genoegh syn sonder dat men can ontdeckt syn ofte werden, ende verwachten daer de compste van de silverbercken coemende van Eschager naer Porto Bello. Sy coemen lancx de wal ongewapent versien met negros. Dese bereken coemen ordi- naerlycken uyt Eschager den 26, 27, 28 july naer Porto Bello, daer182 het silver wert overgelaeden in de galljoens die daer op laveeren naer Cartagena. Vijf ofte ses dagen naer de passagie van dese silverbercken volgen noch drie ofte vier fragatten gelaeden met silver ende gout, aencoemende te Los Grandos.183 Dit is om den co- ninck syn domeinen te occupeeren ende steelen ende geschiet met kennisse van de generaels. Ende de groote wert by nachte overgelaeden in de galljoens sonder gere- gistreert te werden. Doch hierop soude vooral moeten geledt werden dat dese say- soenen niet voorby en soude wesen.184 Met het ander esquader soude men moeten cruysen tusschen Porto Bello ende Cartagena, verwachtende aldaer de compste van de galljoens met silver die daer wel te becoemen syn, maer naer myn oordeel noch seeckerder in de baye Porto Bello. Dan can men bequamelycken met schepen in ende uyt coemen. Hier is wat groots van profyte te verrechten, maer moet volck van goede couragie ende beleydt werden geemployeert.185 Dese voorschreven exploeten volbracht synde, ende den tyt toeliete dat men in den maent augustus conde met de armade veerdigh syn, soude men seilen met de gantsche armade naer de Cabo de Cotoche186 ende soo lanckx de cust Campesy tot in de bocht, aendoende alle bayen ende reeden om die te beseilen soo moegelyck syn. Hier syn costelycke schepen ende bereken te becoemen, gelaeden met huy- den, indigo ende silver als andere coopmanschappen die over het landt ende 't water gebracht werden van de Handuros met de schepen van Nova Hispania.187 Ende soo seilende in de bocht tot in de Bajo Sint Jan Dulua, die daer te becoemen soude moegen wesen. Ende seilende soo naer de Cortugo188 aen Cabo Florida ende soo voorts naer de Avana,189 aldaer cruysende af ende aen, verwachtende soo de compste uyt de Avana de vloete coemende naer Spaingien. Ende soo de selvyge ware vertrocken voor de compste, die op het cortste naer te seilen tot binnen de baye voor Syvilien om haer daer aen te tasten ende ruyneeren. Ende comende so naer gedaene exploeten naer patriam, waertoe den almoegende Godt synen segen wil geven, vale.190

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 111