Noten 110 TOT UYTERSTE RUINE 1 M.E.H.N. Mout, "'Holendische Propositiones". Een Habsburgs plan tot vernietiging van handel, visserij en scheepvaart der Republiek (ca. 1625)', Tijdschrift voor Geschiedenis 95 (1982) 345-362, met name 345. R.A. Stradling, The Armada of Flanders. Spanish Maritime Policy and European war, 1568-1668 (Cambridge 1993) 21- 32, 46-57 en ibidem 'The Spanish Dunkirkers, 1621-48: a Record of Plunder and Destruction', Tijdschrift voor Geschiedenis 93 (1980) 541-558, aldaar 542-544. J. Alcala-Zamora y Queipo de Llano, Espana, Flandesy el Mar del Norte (1618-1639). La ultima ofensiva Europea de Los Austrias Madrilehos (Barcelona 1975). PJ. Blok, 'Een merkwaardig aanvalsplan, gericht tegen visscherij en handel der Vereenigde Nederlanden in de eerste helft van de 17 eeuw', Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 19 (1898) 1-61. 2 H. den Heijer, De geschiedenis van de WIC (Zutphen 1994) 35-39. E. van den Boogaart e.a., La expansion holandesa en elAtldntico, 1580-1800 (Madrid 1992) 105-113. 3 NA SH 1358a*. 4 ZA Rek. C 6494. Kwitantie wegens terugbetaling van konvooigelden voor de uitvoer van ijzerwaren en de invoer van verfstoffen en tabak voor een scheepsreis naar het Amazonegebied, 1615. 5 Piet Heyn en de Zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven bijeen verzameld en uitgegeven S.P. L'Honoré Naber en I.A. Wright (ed.) [Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap] (Utrecht 1928). Het citaat in II, 127. R. Prud'homme van Reine, Admiraal Zilvervloot. Biografie van Piet Hein (Amsterdam/Antwerpen 2003) 105-129. 6 NAL SP 84/138 f. 172r.-173r. Carleton aan Dorchester, 18 nov. 1628. 7 Prud'Homme van Reine, Admiraal Zilvervloot, 139-151. 8 H.M. Kesteloo, 'De Stadsrekeningen van Middelburg VI 1626-1650', Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1900) 89. 9 Ita overleed op 29 maart 1638 op 41 jarige leeftijd. P.K. Dommisse, 'Eenige grafschri- fen uit de afgebrande St. Jacobskerk te Vlissingen met archivalische toelichtingen', Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1913) 1-145, aldaar 59. 10 C. Ch. Goslinga, The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast 1580-1680 (Assen 1971) 174-175- D. Roos, Zeeuwen en de Westindische Compagnie (1621-1674) (Hulst 1992) 47-52. 11 ZA Rek. C 27440 (Rekening van de amenden van de admiraliteit) f. 8r. 12 De analyse van de Spaanse vlootbewegingen is gebaseerd op C. Rahn Phillips, Six Galleons for the King of Spain. Imperial Defence in the Early Seventeenth Century (Baltimore/Londen 1986) 10-15. Goslinga, Dutch in de Carribean, 178-179. L'Honoré Naber en Wright (ed.), Piet Heyn II, 123-132. 13 G. Parker (ed.), The Thirty Years'War (Londen/New York, ed. 1997) 92. 14 R. Vermeir, In staat van oorlog. Filips IV en de Zuidelijke Nederlanden, 1629-1648 (Maastricht 2001) 3-5. 15 C.R. Boxer, 'The Action between Pater and Oquendo, 12 September 1631', Mariners Mirror 45 (1959) 179-199, aldaar 184. 16 Daar de uitreding van de vloot van Oquendo, die ongeveer een half jaar geduurd zal hebben, wordt genoemd, is het aannemelijk dat het plan dateert uit de winter van 1630/1631. 17 J.C. de Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen (Haarlem 1858-1862) I, 265-266.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 112