112 TOT UYTERSTE RUINE served at Penshurst Place, KentV (Londen 1962) 188. 36 Shaw en Dyffnallt Owen (ed.), Report189-190, Sir John Fleming aan Viscount Lisle, 26 apr. 1614; 190, Thomas Pot aan Viscount Lisle 26 apr. 1614; 190-191, Lady Throckmorton aan Viscount Lisle 27 apr. 1614; 191-192, Thomas Amyes aan Viscount Lisle 26 apr. 1614; 192-194 en 197 Sir Michael Everard aan Viscount Lisle 26 apr. 1614 en 28 apr. 1614; 194-197, Sir John Throckmorton aan Viscount Lisle 27 april 1614. 37 Lyst der Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van Zeeland, sedert de opregting van het collegie in het jaar 1578, en der ministers van die provintie, opgesteld door J.W. te Water in 1787 en aangevuld door A.J.A. Andriessen tot het jaar 1795. Van Woelderen, 'Lijst', 21. 38 Jan de Moor zond in 1617 schepen naar Spitsbergen. Hij behoorde tot de bewindheb bers van de Kamer Vlissingen van de Noordsche Compagnie. F. Muller, Geschiedenis der Noordsche Compagnie [Werken uitgegeven door der Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen] (Utrecht 1874) 79, 329. 39 D.H. Duco, De Nederlandse kleipijp. Handboek voor dateren en determineren (Leiden 1987) 8-9. 40 H.K. Roessingh, Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de lf en 18 eeuw in Nederland (Wageningen 1976) 186-189. 41 I.J. van Loo, 'For Freedom and Fortune. The Rise of Dutch Privateering in the First Half of the Dutch Revolt, 1568-1609' in: M. van der Hoeven (ed.), Exercise of Arms. Warfare in the Netherlands, 1568-1648 (Leiden/New York/Köln 1997) 173-195, aldaar 186-189. 42 Notariële verklaring 29 mrt. 1605 NA SG 12551.21. Het ging om de eerste kaper schepen die sinds 1587 waren uitgereed. Van Loo, 'Freedom and Fortune', 179-189. 43 In november 1605 was er sprake van de koop van 25 West-Indische huiden door Jan de Moor 'pro burgemr. Ingel Lueniss.' ZA Rek. C 39320 f.84r.-v. 44 Resolutiën der Staten Generaal, Nieuwe Reeks 1610-1670 J. Roelevink (ed.) V (1621- 1622) [Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 187] ('s-Gravenhage 1983) xv. 45 NA AA 2451 Res. (Adm. Zeeland) 22 juli 1606. Over deze zaak verder Notulen Staten van Zeeland 160, 22 juli 1606. Shaw en Dyffnallt Owen (ed.), Report III, 293-294, N. De Blocq aan Viscount Lisle 23 juli 1606. ZA DIBZ 6, f.33r.-35v. 19 juli 1606. 46 NA AA 2451 (Res. Adm. Zeeland) 22 juli 1606. 47 Gegevens over de koop van schepen en geschut door De Moor zijn gebaseerd op de vei lingrekeningen van de admiraliteit van Zeeland in ZA Rek. C. 48 ZA Rek. C 34730. V. Enthoven, Zeeland en de opkomst van de Republiek. Handel en strijd in de Scheldedelta c. 1550-1621 (Diss. Leiden 1996) 410. 49 Francois de Wispelaer, raad der stad Vlissingen, was gehuwd met De Moors halfzus Susanna. 'Stamboom van het geslacht De Moor'. 50 ZA Rek. C 34760-35050. Een afschrift van zijn aanstellingsbrief van de Staten Generaal van 26 sept. 1611 bevindt zich in het eerste inv.nr. Ten onrechte noemt de 'Stamboom van het geslacht De Moor' zijn halfbroer Daniël als equipagemeester. 51 GAVASV 193, 16 jan. 1627. 52 ZA Rek. C 39320 f.84r.-v.; C39420 f.78v.; C 39440 f.88r.; C 39450 f.95r. Ook na 1621 was dit nog het geval. Vgl. ZA Rek C 39730 f.1 Or. en 1 lr. 53 Shaw en Dyfnallt Owen (ed.) Report V, 188-189 N. de Blocq aan Viscount Lisle, 26 aug. 1614. 54 Edmundson, 'Dutch on the Amazon' I, 646. J. Lorimer, English and Irish Settlement on the River Amazon 1550-1646 (Londen 1989) 158. 55 NA AA 2453 (Res. Adm. Zeeland) 22 mrt 1614. 56 Gegevens over de Nederlandse betrekkingen met Guyana en zijn gebaseerd op Edmundson 'Dutch on the Amazon' I en II Lorimer, English and Irish Settlement en Goslinga, Dutch in the Caribbean, 75-85, 409-420. Niet alle daar gepresenteerde feiten

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 114