Jaarverslag van de secretaris 155 Bestuur In het verslagjaar is voortvarend gewerkt aan de bruikleencontracten en de huis houdelijke reglementen, tevens werd veel aandacht besteed aan de werving van fondsen voor de aankoop van een bijzonder portretmedaillon van Elizabeth I van Engeland. In de tweede helft van het verslagjaar werd bekend dat de Landelijke Raad voor Cultuur wil onderzoeken of de gehele collectie van het Genootschap of een deel ervan, kan worden ondergebracht bij de Wet Behoud Cultuurbezit. Het onderzoek zal begin 2004 starten. In het verslagjaar is voor het eerst in de geschie denis van het Zeeuws Genootschap een sponsorcontract afgesloten. De sponsor is de bank Nachenius Tjeenk en Co., die graag naamsbekendheid in Zeeland wil ver werven. De naam van de bank zal in diverse uitgaven van het Genootschap ver meld worden. De website is in gebruik genomen. Er zijn links naar de bruikleen- nemende instellingen. Voor het up to date houden van de website worden nog vrijwilligers gezocht. De verkoop van de agenda bleef helaas problematisch, al is dankzij mevrouw A. van Noppen weer een voldoende aantal afgezet. Genootschapspenningen zijn dit jaar uitgereikt aan mevrouw drs. I.H. Vogel- Wessels Boer en de heer drs. P.J. Smallegange, de conservatoren van de historisch- topografische atlas Zelandia Illustrata. Zij beheren de Zelandia reeds vele jaren buitengewoon goed en hebben in de loop van de tijd voor een kwalitatieve uit breiding gezorgd. Zij hebben de vervolgcatalogus Unger in concept gereed gemaakt en daarmee duizenden aanwinsten beschreven. Hiernaast hebben zij ten toonstellingen georganiseerd, prentbriefkaarten uitgegeven en artikelen geschre ven. Tevens zijn beiden vanaf het begin bij de samenstelling van de agenda betrok ken geweest. Ook is een genootschapspenning uitgereikt aan mevrouw dr. N.J. Ginjaar-Maas. Zij ontving de penning ter gelegenheid van haar afscheid als voor zitter van het Genootschap. Mevrouw Ginjaar is vijf jaar voorzitter geweest en heeft een grote rol gespeeld bij het stroomlijnen van het Genootschap in de afge lopen jaren. Naast mevrouw dr. N.J. Ginjaar-Maas zijn ook de heren W.C. Allaart en ing. E. Geluk afgetreden als bestuursleden. De heer Allaart was jarenlang the saurier en heeft ervoor gezorgd dat qua financiën orde op zaken is gesteld, onder andere door het invoeren van een jaarlijkse externe accountantscontrole. In het laatste jaar van zijn bestuurslidmaatschap hield de heer Allaart zich bezig met sponsoring. De heer Geluk, die binnen het bestuur de functie van vice-voorzitter bekleedde, was tevens lid van de PR-commissie. Overige mutaties: mevrouw drs. E.L. Wiers-Menschaar trad af als lid van de commissie redactie Zeeland. Mevrouw V. de Tier en de heer G.J. Gerestein wer den in deze commissie benoemd. Mevrouw I.K. Leeftink-Meijer trad af als lid van de Coördinatiecommissie Verzamelingen, de heer drs. D. de Vries werd in deze commissie benoemd. De conservatoren drs. A.P.J. Bil en J.M. Moraal werden niet herbenoemd. Aan de heer Bil is een genootschapspenning uitgereikt voor zijn goede diensten. Mevrouw drs. B.I. Sens heeft de Genootschapsraad verlaten. In haar plaats is mevrouw L. Huijgen-Slettenhaar benoemd. Het bestuur heeft in het

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 157