156 JAARVERSLAGEN 2003 verslagjaar tien keer vergaderd. Op 25 juni en 10 december werden twee algeme ne ledenvergaderingen gehouden. Administratie De functie van administratrice werd vervuld door mevrouw A.K. van Noppen. Vertegenwoordiging Het Genootschap werd in het bestuur van de Stichting Omroep Zeeland ver tegenwoordigd door de heer drs. W.I.M. Weber. In de Raad van Toezicht van de Zeeuwse Museumstichting werd het Genootschap vertegenwoordigd door mevrouw L.W.D. Geluk-Poortvliet en de heer dr. C. Kostense. Lidmaatschap Aan het begin van het verslagjaar telde het Genootschap 1340 leden, met inbegrip van huisgenootleden. Tijdens de algemene ledenvergaderingen werden 41 nieuwe leden voorgesteld. In 2003 ontvielen het Genootschap 30 leden door overlijden, te weten: drs. J. Boter, J. Gunst, ir. J. Dekker, mr. A. Gast, P.A.C. Bruin, mr. J.L. van Veeren, drs. J.M.H. van de Sande, A. Hendrikse, prof. dr. J. Hendrikse, mr. A. Wijnalda, prof. dr. G. Wagenaar, mevrouw M.M. Klaver-Suurmond, J.W. de Putter, mr. F.Th. Dijckmeester, J.J. Mol, C.N.F. van Sas, mr. J.H. Fransen van de Putte, prof. ir. J. Krietemeijer, dr. L. Ginjaar, M.K. Romeijn, drs. S.G. van Geuns, R.J.F. Verkaart, mevrouw H.S.F. Schorer-Teding van Berkhout, J.C. de Hooge, mr. J.M. Arps, prof. drs. F. Zandstra, prof. dr. J. van de Berg, mevrouw A.C. de Feijter, J.J. Pieterse en J. van Hulsbergen. Het lidmaatschap werd opgezegd door 81 leden. Aan het eind van het verslagjaar telde het Genootschap 1270 leden onder wie 50 huisgenootleden. Werkgroep Historie en Archeologie Het ledental van de werkgroep en de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek daalde in 2003 tot 694 leden. De Algemene Ledenvergadering kwam op 8 april bijeen. Het periodiek aftredende bestuurslid R.J. Swiers werd her benoemd. De bestuursleden A.J. Beenhakker, P.J. Triou en L.R. Priester traden af. P.N.Th. Zuijdweg en A.P. de Klerk werden benoemd tot bestuurslid. Het bestuur kwam vier maal bijeen. Nehalenniahet bulletin van de werkgroep en de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek, verscheen vier maal. Dit jaar ver scheen tevens een themanummer 'Zeeuwen onder het mes', met daarin de teksten van de lezingen die tijdens de 15de Historische Studiedag in 2001 waren gehou den. De heren B. Oele en R.M. Rijkse werden herbenoemd als redactieleden van Nehalennia. De heer W.H.P. Scholten verliet de redactie. De jaarlijkse excursie moest vanwege het geringe aantal deelnemers worden afgelast. De 17de Historische Studiedag vond plaats op 31 oktober in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek en stond in het teken van de vijftigjarige herdenking van de Watersnoodramp. Het thema was 'Storm over Zeeland'. Sprekers waren prof. dr. P.A. Henderikx, hoogleraar nederzettingsgeschiedenis aan de VU te Amsterdam, over 'Stormvloeden als factor in de nederzettingsgeschiedenis van middeleeuws Zeeland'; mevrouw L.C.J. Goldschmitz-Wielinga, secretaris van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland afdeling Zeeland, over 'Drie eeu-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 158