Jaarverslag van de Genootschapsraad JAARVERSLAGEN 2003 159 'Genen en gedrag', 'Erfelijkheidsonderzoek bij kanker' en 'Forensisch onderzoek'. De belangstelling was redelijk hoog in vergelijking met een tanende belangstelling in het algemeen. Het gemiddelde aantal toehoorders was zestig. Voor de voorjaar sexcursie naar het MuZEEum in Vlissingen was grote belangstelling. Daar werden de deelnemers ingeleid over problemen en oplossingen in en om de Westerschelde. Het werd voor velen een ontdekking in eigen (zee) land. Aansluitend werd een boottocht over de Westerschelde gemaakt. Voor de najaarscolleges 2003/2004 werd als serie I gekozen voor 'De economische geschiedenis van Zeeland' met als inleiders prof. dr. P.A. Henderikx, dr. W. van den Broeke en dr. P. Brusse. De belangstelling voor deze serie was redelijk met 60 aanwezigen. Voor serie II werd gekozen voor een eigentijds onderwerp 'Medialogica' met als inleiders prof. dr. H.P.M. Adriaansens, drs. M.A. Rouw, A.L. Oosthoek, C.G.A. Cornielje en prof, dr. J. Kleinnijenhuis. De belangstelling voor deze serie was matig. Commissie tot redactie van Archief en Werken In verband met vertraging in de aanlevering van de kopij verscheen jaargang 2003 van het Archief pas in 2004. In de reeks Werken verscheen in 2003 als deel 14 Vissers in oorlogstijd; De Zeeuwse visserij in de jaren 1568-1648, van de hand van dr. A.P. van Vliet. De catalogus van de sceatta's, die is samengesteld door de in 2000 overleden conservator Munten en Penningen C.J.F. Klaassen en W. Op den Velde zal naar verwachting in de zomer van 2004 verschijnen. De commissie is voornemens in de toekomst een aantal symposia te organiseren over de thema's Onderwijs in Zeeland van ca. 1700 tot ca. 1900, Desurbanisatie op Walcheren, en Zeeland en Suriname. De tijdens deze symposia te verzorgen lezingen zullen in het jaarboek verschijnen. Een lid van de commissie zal toetreden tot de website-com missie van het Genootschap. De commissie beraadt zich over digitalisering van Zeeuwse bronnen. De Genootschapsraad kwam in 2003 vier maal bijeen. De Raad overlegde met het bestuur van het Genootschap over de volgende onderwerpen en beleidsvoorne mens: -Positie werkgroepen: de werkgroepen moeten een rekening en begroting indienen bij het bestuur om duidelijk te maken of een financiële bijdrage nodig is. Van jaar tot jaar wordt dit dan bekeken. Op 16 juni werd door het bestuur gezegd dat er meer samenwerking zou moeten zijn tussen bestuur en werkgroepen, ook financi eel. Ieder jaar zou een dag georganiseerd kunnen worden waarbij alle werkgroepen betrokken zijn. De werkgroepen doen hun best aantrekkelijke programma's of excursies te bedenken, maar door de grote concurrentie en ook door de demogra fische ontwikkelingen daalt het ledenaantal, evenals het aantal bezoekers, en door dit alles dalen ook de inkomsten. In de loop van het verslagjaar heeft de Werkgroep Geologie een eigen website operationeel gekregen, waardoor nieuwe belangstellenden kunnen worden aangetrokken. -Beheer collectie en bruikleenovereenkomsten: de beheersovereenkomst met de Zeeuwse Bibliotheek kan pas tot stand komen als het overleg tussen de provincie

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 161