164 JAARVERSLAGEN 2003 Middelburg. Dit exemplaar is tijdens de oorlogsjaren wellicht verloren gegaan. De nieuwe aanwinst vormt een bijzondere aanvulling in de collectie, waar tot nu toe nog alleen fragmenten ter beschikking waren. Deze bijzondere vondst haalde zelf de regionale TV zender, naast de eveneens opmerkelijke vondst van een dol fijnachtige, waarschijnlijk uit het laat Mioceen of vroeg Plioceen. Van de botten- vistocht is een uitgebreid verslag verschenen in het tijdschrift Afzettingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie. Op zaterdag 30 augustus werd de bottenvistocht van Kor en Bot gehouden in de Oosterschelde. Omdat de con servator van de afdeling Mollusken van Naturalis zelf niet aanwezig kon zijn, mocht ik als plaatsvervanger met dit jaarlijkse evenement mee, zodat een aantal recente schelpdiersoorten evenals enkele klei-ijzerstenen aan de genootschapscol lectie kon worden toegevoegd. Archeologische voorwerpen en objecten De conservatoren R.J. Swiers en D. van der Linden berichten als volgt: De archeologische collectie verkeert nog in dezelfde situatie als in 2002. Pogingen van de conservatoren om tot afspraken te komen tussen bestuur en beherende instanties zijn opgehouden door het wachten op het goedkeuren van de beheers overeenkomst van die instanties. Daarna is het de bedoeling dat op korte termijn een projectplan wordt opgesteld om de collectie te inventariseren, documenteren, registreren en ontsluiten. Tot die tijd zijn de conservatoren niet in staat iets zinnigs met de collectie aan te vangen. Het enige concrete dat valt te vermelden is de gift van een pijpaarden voorwerp dat is gevonden op het strandje van de Kalloot bij Borssele. Het zwaar geërodeerde voorwerp stelt vermoedelijk een zittende Jezus voor die een kruis voor zijn borst houdt. De functie is onbekend. Historisch-topografische atlas Zelandia Illustrata De conservatoren drs. LH. Vogel-Wessels Boer en drs. P.J. Smallegange berichten als volgt: De werkzaamheden van het digitaal fotograferen van de Zelandia en het invoeren in Atlantis zijn dit jaar voortgezet. Een groot deel van deel III en een deel van de prentbriefkaarten Walcheren werden in Atlantis ingevoerd. Er werd tevens een begin gemaakt met het nakijken van de reserve-exemplaren. Hierbij bleek dat sommige afweken van de in de Zelandia Illustrata opgenomen exemplaren, zodat ze alsnog in de Zelandia zijn opgenomen. Verschillende reserve-exemplaren bleken van betere kwaliteit dan die in de Zelandia zodat zij omgeruild zijn. In de Genootschapsagenda 2004 werden zestig afbeeldingen uit de Zelandia opgeno men. In het Maritiem MuZEEum te Vlissingen werd van 19 september tot 1 februari 2004 een tentoonstelling 'Glorie en Rampspoed' ingericht met een selec tie van de in de agenda opgenomen afbeeldingen en andere prenten uit de Zelandia Illustrata. Voorts zijn kaarten, tekeningen, gravures en foto's uit de Zelandia uitgeleend ten behoeve van negen tentoonstellingen, te weten: 'Scheurbuik en scheepsbeschuit. Het leven aan boord van een VOC-schip' (Zeeuws Archief); '400 jaar VOC' (Maritiem MuZEEum, Vlissingen); 'Koning stadhouder Willem III, munthervormer en mechanisatie in de Republiek en Engeland' (Muntmuseum, Utrecht); 'Schouwen-Duiveland en de Ramp van 1953. Gouaches en krijttekeningen van Piet Bulthuis' (De Drvkkerij,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 166