166 JAARVERSLAGEN 2003 Opstellen van een systematische, d.w.z. naar onderwerpen gerangschikte, catalo gus van alle handschriften in de Zeeuwse Bibliotheek, ook die welke niet aan Zeeuws Genootschap toebehoren. In dit jaar werd begonnen met het in de com puter invoeren van een lijst met een verkorte beschrijving van de handschriften. Via de zoekfunctie van de computer kunnen de handschriften naar in de beschrij ving voorkomende trefwoorden worden gegroepeerd. De lijst vormt daarom een tussenstadium op de weg naar de systematische catalogus. Naarmate de registratie voortgang heeft, tekenen zich binnen de collectie groepen bij elkaar horende handschriften af. Het verbindend element in een groep handschriften kan het onderwerp zijn, bijvoorbeeld de aanleg van de Zeeuwse spoorweg in de 19e eeuw of een persoon, bijvoorbeeld de correspondentie en aantekeningen van de theo loog/historicus J.W. te Water. Al doende krijgt men inzicht in de wijze waarop de handschriftencollectie is ontstaan. Een object van onderzoek zal zeker moeten zijn in hoeverre de handschriftencollectie van het genootschap voortgekomen is uit en een afspiegeling is van werkzaamheden van het Zeeuws Genootschap en zijn leden, die typerend zijn voor bepaalde tijdvakken van het verleden. Een onmisbaar onderdeel van het onderzoek is in het verslagjaar door G.G. Trimpe Burger- Mekking gepubliceerd in het jaarboek Archief2002 in haar uitvoerig en van toe lichtingen voorzien overzicht van prijsvragen en conceptprijsvragen van Zeeuws Genootschap. Objecten uit de handschriftencollectie werden tentoongesteld in de Bibliotheek Vlissingen (enkele gedichten van J. Bellamy) en de Drvkkerij in Middelburg (kaar tjes van Centraal-Azië uit de collectie Samuel van de Putte). Een aan de Zeeuwse Bibliotheek gerichte brief van mevrouw Heinisch (Mittarbeiterin des Kulturreferenten der Lutherstadt Wittenberg) over een bezoek van de latere Vlissingse arts Gallandat aan de Goudkust in 1753 werd beantwoord met de mededeling, dat Gallandats aantekeningen over zijn reis van 1753 niet in de hand schriftencollecties van het Genootschap en de Bibliotheek aanwezig zijn. Er waren geen aanwinsten. Ruilverkeer De conservator G.G. Trimpe Burger-Mekking bericht als volgt: Het ruilverkeer is gedurende 2003 zonder moeilijkheden verlopen. Een nieuwe partner heeft het Zeeuws Genootschap gevonden in het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland in België. Tot 1979 werden publicaties tussen beide genootschappen uitgewisseld, daarna zijn de contacten verbroken. Het Meetjesland grenst aan Zeeuwsch-Vlaanderen, zodat artikelen in het jaarboek Appeltjes van het Meetjesland meestal ook voor onze contreien van belang zijn. Helaas zijn wel weer enkele partners afgevallen. Het Jaarboek van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem kan om financiële redenen niet meer verschijnen en het Bataafsch Genootschap der Proefondervinderlijke Wijsbegeerte te Rotterdam heeft ook alle ruilcontacten noodgedwongen verbroken. Dit genoot schap kon tot voor kort ontvangen publicaties in bewaring geven bij de gemeen tebibliotheek in Rotterdam. Deze bibliotheek kampt echter met ruimtegebrek en kan geen gastvrijheid meer bieden. Het is bijzonder jammer dat juist dit Bataafsch Genootschap zelf geen publicatiemogelijkheden meer ziet en ook geen ruimte heeft het boekenbezit onder te brengen. Het Zeeuws Genootschap en het

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 168