'In de maent Mey den twaelfsten Dach, datmen Graef Mauritz zonder Cesseren, die Stadt van Sluys belegheren sach Met allen zijn Krijghsheeren. Hy heeft zijn Legher daer voor gheplant, Met zijn Krijchsvolck cloeck en vaeljant, Albertus kondt niet keeren. Den XX. Augustus verstaet wel mijn sach men int Legher seer triumpheeren, Om dat die soldaten groot ende cleyn, wt der stadt Sluys souden Marceeren. Met haer volle gheweyr [wapenrusting] seer Abondant, oock met vliegende Vendels al in de handt, soo sachmense Convojeeren. Prince. Danckt Godt voor dese Victorie schoon Mijn broeders hooch verheven, die Godt ons Edele Princen zoon, Met zijn Soldaten heeft ghegeven. Spaenjaert moest daer van stonden aen uyt. Wy dancken Godt voor sulcken buyt. Amen so spreken wy even.'1

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 8