61 te wezen. Zij heeft in haar langdurig bestaan vele lotgevallen ondergaan en in verschillende tijdvakken had zij ook verschillende strekking en bedoeling. Erasmus van Rotterdam bekampte met haar het monnikendom en den monniken geest. Na de Hervorming en tijdens den opstand tegen Spanje was zij tegen de Roomschen en de Spanjaarden 'gerigten menigmalen jaagde de wreede Hertog van Al va met zijne woeste ben den de vreedzame bijeenkorosten der Maatschap pij uit eenNa den Munsterschen vrede verdedigde zij bestendig het Stadhouderlijk beginsel. De Pa triottische clubs van 1780 stelden haar geheel in de schaduwe, en zij was haren ondergang nabij toen Nieuwenhuizen, een Predikant bij de wederdoopers te Aardenburghaar ecne andere rigting gaf, en alle dissenters in het godsdien- tige en de liberalen van de heerschende kerk in haren boezem vereenigde om te streven naar gelijke regten in het burgerlijke en in het gods dienstige. Nadat dit doel do'or de omwente ling van 1795 bereikt was, veranderde de maat schappij nogmaals hare bestemming en wijdde zij zich aan het onderwijs der jeugd en de verlichting des volks. Dit is nog haar tegen woordig doelalleen heeft zij daarbij in de laatste jaren ook de zorg voor de stoffelijke belangen der armen gevoegden ieder Depar tement verrigt thans de werkzaamheden van een bureau de bienfaisance.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 107