hbMH 62 De Maatschappij heeft nooit zulk een edel doel gehad als thans, en men voegt er met genoegen bij, dat zij ook nooit zoo gebloeid heeft. Zij telt niet minder dan 140,000 leden. Het kleinste dorp heeft zijn Departement of Afdeeling, waarvan de Leeraar den post van President en de Schoolmeester dien van Secre taris vervult. Juist te negen ure volgde ik mijnen nieu wen vriend naar de vergaderzaal. De leden van het Departement waren reeds een uur ver gaderd geweest, om de liooge belangen van de Maatschappij te bespreken; thans were en de dames en de geïntroduceerden toegelaten. Toen wij de zaal binnentraden, zag ik niets dan rook, zoodat ik eerst dacht dat er brand was, of wel dat men bij gebrek aan een schoor steen het vuur in het midden van de kamer had gelegd, aan den rook zeiven de zorg ovei- latende om een goed heenkomen te zoeken of 1100 of hier die beroemde Hollandsche bokking gedroogd werdTerwij 1 deze gedachten en gis- sineren mij door het hoofd maalden, rigtte ik mij" tot mijnen geleider, om hem te viagen wat dit te beduiden had, daar ik hem sterk verdacht hield, dat hij mij een poets speelde. Hie rook! die rook! zeidè ik al hoestende en kugchende, hoe houdt men het liier uit Gy moet ook rooken, was het antwoord Dit hel derde mij de 'zaak op: bet was tabaksrook,

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 108