75 zien van ééneen andere aanwijzing waardoor i k Monniltereede met zóó duidelijke kenmerken zou terugvinden, dat vergissing onmogelijk was. En ik rekende er vast op, om zoowel in den omtrek als op de plaats zelve zóó gewisse inlich tingen te zullen ontvangen, dat mijn oordeel voortaan niet meer weifelen zou- En in dit laatste vergiste ik mij niet. Toen ikte Uoeke in eene herberg gekomenvraagde ofdadr ook een Monnikereede bekend was, wisten mij reeds moeder en doc,liter terstond te zeg gen dat «Minnikereê" eene stad was geweest, en dat ik de plaatswaarvan de naam alleen was overgebleven vinden zou op eene weide, die zij de Minnikereê bilk" (2) noemden, een half uur van daar, aan de overzijde der vaart, bij een huis en schuurtje niet verre van de Oostkerksche brug. Ik liet mij derhalve de Brugsche vaart overzetten, en vervolgde mijn' weg naar het beschrevene punt. Terwijl ik mijne wandeling voortzet wil ik één en ander van de voormalige stad verhalen, dat ons met des te meer belangstelling de plek harer ligging zal doen beschouwenals wij er aan gekomen zullen zijn. Aan den oever van dien breeden stroom, die in oude tijden Brugge met de zee verbond en voor deze stad tegelijk eene haven en een' rijke bron van welvaart was verrezen weleer langzamerhand hier en daar onderscheidene

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 121