80 Monnikereede vergund was (15). Reeds begon Monnikereede af te nemen in bloei en de op komst van Sluis zal er wel een' groote oorzaak van geweest zijn. Het stadje bad ook zijne rampen. Het werd door de Engelschen ge plunderd en verbrand (14). In 1517 was het reeds zóó nietig gewordendat het door de gevolmagtigden van Karel V in de algemeene schatting der Vlaamsche sleden werd aange slagen voor niet meer dan 2 penningen (15). Zóó langzamerhand wegkwijnende zien wij 't in 1557 nog eenmaal teekenen van leven geven, maar van een woest en grimmig leven. Ar- noud Diericx, een landman, geboren in West- Vlaanderen, was om de vrijheid zijns gewetens haar Oost-Vriesland geweken. Gelijk hij vroeger van daar wel eens was wedergekomenom zijne vrienden in Vlaanderen te bezoeken, zóó had hij ook nu gedaan. Reeds was hij op zijne terugreis naar Oost-Vrieslandtoen hij Monni kereede aandeed. Terwijl hij er vertoefde kwa men eenige geregtsdienaars van Brugge, uit gezonden om een' kerkroover op te sporen dezellde herberg in waar Diericx zijn nacht verblijf genomen had. Den vreemdeling ziende hielden zij hem voor den dief, dien zij zochten en namen hem gevangen. Weldra onderzochten zij zijn reisgoed en bevonden nu wel, dat hij de nagejaagde kerkschender niet wasmaar zagen toch int de brieven, diesommigeBroeders

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 126