81 uit Vlaanderen nan die van Einden gerigt liadden waarvan liij de drager was dat hij naar alle vermoeden aan wat voor ketterij gehouden werd, schuldig stond. In de ge vangenis te Brugge beleed hij dan ook vrij moedig zijn geloof, op de Heilige Schrift gegrond, voor vier Monniken, die hem kwamen ondervragen. !Na vaak herhaalde zamenspraak met de Geestelijkheid werd hij ten laatste schul dig verklaard en veroordeeld, om levend ver brand te worden. Dit verschrikkelijk vonnis werd den 22 Maart 1557 te Monnikereede ten uitvoer gebragt als de plaats waar hij het eerst gevangen was (1G). Onbeduidend is liet wat wij verder van het stadje liooren. Edïjard de Dune schimpt, iu een pasquil op de Vlamingen in 15G0, op de «rocheters van Monnikereede" .~Was het, omdat de plaats zóózeer vervallen was, dat men er zich voedde met wat voor een'geringe visch- soort gehouden wordt, de rog? Welligt heeft tot dat verval ook wel bijgedragen het delven eerier nieuwe vaart, komende van Monni kereede langs Coolkerke naar Brugge't welk ge schiedde omdat de Bruggelingenwegens zekere tweedragt met die van Dammeniet langer wilden dat hunne schepen uit de zee van Sluis komendevoorbij deze stad zouden varen. Het kanaal liep dan ook met een' elleboog ten noorden om Damme en ver- 6.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 127