83 van Oostïike ende in de prochie van Sinte Cathlijne buyten Damme, verre noortoost van der kercke, suytoost jegens ouer Mune- kereedeende was gemeten bij florens van marissien" enz. (21). Verder is bijzonder aanmerkenswaardig een' geteekende kaart uit de vorige eeuwwaarop Monnikereede in 't breede met zijne zoogenaamde Beginnen is voorgesteld zoodat wij er ons zelfs van de oude stad een llaauw denkbeeld door kunnen maken. Ook hier vinden wij de plaats aan de noordelijke zijde der oude Sluissche vaart, die begrensd wordt door den «dijk van Tre- sorije". Haar grondgebied strekt zich uit tot voorbij den «bloedput." Wij zien er »den Murv- nikereê bilk" op, evenwijdig met de vaart door sneden door de «verdwenen hooge s tra te", en de «kerkstrate", naar den dijk loopende (22). Wijders zie ik op twee van mijne geteekende kaarten uit de XVIIde eeuw Monnikereede even zoo aan de Sluissche vaart naar den kant van Oostkerke ten Z. O. en ten IV. O. van Damme. Eindelijk zegt een getuigenis, dat Monni kereede gelegen was tusschen Hoeke en Oostkerke hoewel het nog al wat verschilt, om in een' regte lijn te zijn op het kanaal van Sluis, en dat eene kaart van 1681 op het archief van den Baad van Vlaanderen er zeven huizen aanduidt (25). Het lag dus bijna een halfuur van waar het kanaal zijn' noordwestelijken

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 129