88 Ilocke in 't midden het schorre tnsschen Monnikereede en lloeke onmogelijk dat kunnen zijn, waardoor Greveninge met Oostkerker Ambacht is verbonden. Het regt verstand van liet oude Charter, voor de locale kennis van zooveel gewigt, zal dus door ons onderzoek, althans van eene negatieve zijde, aanmerkelijk winnen, en de weg zal gebaand zijn ook tot eene nteer positieve verklaring, 't Zou ons te ver afleiden, wanneer wij ons injdit laatste gingen verdiepen en na- vorschenwaar wij de »deux havenes," in het Charter ver meld, te zoeken hebben. Belangrijk echter is 't genoeg. Wie daarin teregt kan wijzen, dat hij ons voorlichte! (2) Een bilkmeerv. bitkenbeteekent eene weide. 'tls een woord, dat heden nog in West-Vlaanderen zeer gebruikelijk is. Kiliaan heeft in zijn Diction, bet woord bdek als een Vlaamsch woord aangeduid en het vertaald door pascuum. (3) Sakderus Flandr. ülmtr.T. I, fol. 301, wien inen hier en straks vergelijke, vertaalt het door Monachtrmm Ida. (4) Zie Guicciardini Beschriivinghe der gcmtscher Ned. (m 4°), bl. 597. Winoxberge wordt in 't Latijn door Bergen vertaald. Zie het Did. geogr. ofte woordenb. des g. aardr. door Jon. dis Raki de Jonge. llergensis bij Sandbhus en Méyerus moot dus overgezet worden door van Winoxberge, gelijk het ook geschiedt in de Oudheden en gest. Zee/., D. I, bl. 9. Wij zullen er nog een bewijs te meer voor vinden, als wij straks van Groneberch zullen hooren en bij den vermeerderaar van Guicciardini, t. a. p., lezen: «Sint Winocxberge, voorlijts genoemt Groenberge." (5) Meybrus, annal. Fland., ad annum MLVIII; Oudhe den en gest. v. Zeel.a. p, Sakderus geeft verkeerdelijk op het jaar 1038. J

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 134