92 inelijk: liet tulregleincnt der steden DammeMonnikerecde lloeke, Mudc, en Sluis, SlepeldammeCoxyde en Ooslburg, waarschijnlijk dagteekenend uit de XIII1» of SIV" eeuw. Dat gedeelte van hetzelve, voor ons oogmerk hijzonder geschikt, luidt als volgt: »Een toolnare van der Monekereede es scnldich te wachtene datter glieeu goet dore en lijt sonder teekijn van dat ten üamme vertoolent es. keuint hi eenich goot dat zonder teekeu onvertolent es dat sal hi letten (I) ende «resteren ouer III. ffi. par' ende dobbel toolne. voort ome dat de stapel van droghen vissche daer leghet, so sal hi ontfanghen" enz. waarop volgt: «Een toolnare sal dies- ghelike ten houke wachten wel de teekene ende't goet dat dore lijt dat is: dat doorvaart of doorgevoerd wordt. Uit de gewone rangorde waarin de steden Monnikerecde en lloeke immer op elkander, na üamme, volgen, in verband beschouwd met het bovengestelde, gelooven wij tot de ligging van Monnikereede aan de üamsche haven, tussclien lloeke en üammete mogen besluiten. Immers er blijkt uit, dat men, om van üamme in het Zwin vóór Sluis te komer., Monnikereede voorbij moest, wijl aldaar gelet moest wor den, of de Damsche tol, de boofdtol, voldaan was. Zoo ook moest men te Hoeke doen met hen,'die van Monnikerecde kwamen. 1c regt is in nanteek. I opgemerkt, dat eene juiste aan wijzing der ligging van Monnikereede een eerste vereiseh- te is ter bepaling van het scor a le Moenkerede, waarop men vroeger gemeend heeft, dat de stad Sluis zoude ver rezen zijn. Om bijzondere reden schorten wij ons oordeel o ver den daaruitvoortvloeijcnden ouderdom van genoemdestad op tot later tijd, wanneer wjj welligt tevens onze gedachten (I) Lellen beteckcnt hier zoo veel als beletten, beletsel doenin beslat/ nemen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 138