95 weder hetzelfde voorregt te verkrijgen. Later geeft de Graaf eene sententie waarbij de afschaffing van den stapel te Monnikereede wordt bevestigden toch weten de Monnikereeders eindelijk hun privilegie weder van den Graaf terug te bekomen! Hoe 'l zij, de handel was ge knakt: Monnikereede was te zwak om met Brugge en Sluis te kunnen wedijveren. Nog voegen wij hier bij, dat in 1448 tusschen de ge- magtigden van de gezworene meters van Damme, Monni kereede en Hoeke met de gemagtigden der zoutzieders van Sluis, te Brugge eene overeenkomst gesloten werd, voor Burg. en Schepenenover den prijs van het meten van het zout te Sluis. Bij het verminderen van den koophandel voegden zich later de rampen van den oorlog. Toen Petit Salazar, een Veldoverste van Maximiliaan van Oostenrijk tijdens de onlusten, die na den dood van Gravin Maria, Vlaanderen beroerden (14821492) een' vergéefschen aanslag deed op Damme, plunderde hij op zijn' aftogt Mon nikereede. Een algemeen verval volgde op de vernielende binnenlandsche onlusten, en wanneer Sluis en Mude zoozeer verachterd waren, dat zij in het jaar 1500 bestuurd wer den door één ligchaam, uit twee Burgemeesters en zeven Schepenen bestaandeeen getal regeringsleden dat, vóór 1500, Mude alléén bezat, wat moet men dan van den toe stand der overige plaatsen denken En hiermede slniten wij onze aanteekeningen en nemen afscheid van Monnikereede. De ondergang dier plaats be vorderde den bloei der stad Sluis: Wie duidt het mij ten kwade, dat ook ik een woordje wijdde aan hare geschie denis en nagedachtenis J. 11. van DALE.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 141